กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกันสังเคราะห์ และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแม่วัยใสในประเทศไทย โดยมีเนื้อหาทั้งสิ้น 7 บท ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่อนามัยเจริญพันธุ์ สถานการณ์แม่วัยใส ปัจจัยที่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ผลกระทบที่เกิดขึ้น มาตรการป้องกันและแก้ปัญหา และสุดท้ายเป็นข้อเสนอแนะในการบรรเทาปัญหาแม่วัยใส ...