ประเทศนี้เริ่มตระหนักในปัญหาท้องในวัยรุ่นมาตั้งแต่ปี 1990 ตื่นตัวกับอัตราท้องในวัยรุ่นที่สูงขึ้นทุกปี และเนื่องจากแต่ละรัฐมีกฏหมายเกี่ยวกับสวัสดิการและการบริการสาธารณสุขเป็นของตัวเอง จึงทำให้ส่วนกลางใช้เวลาในการเริ่มสานความสัมพันธ์และร้อยเรียงงานกิจกรรมรณรงค์และสื่อสารไปในทิศทางเดียวกัน ...

อังกฤษเริ่มดำเนินกิจกรรมรณรงค์และสื่อสารที่จริงจังอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 1999 หลังจากพบว่ อัตราท้องในวัยรุ่นสูงมาก เริ่มจากการทำวิจัยอย่างจริงจังเพื่อหาข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและนำมาวิเคราะห์หาแนวทาง ยุทธศาสตร์และแผนกการปฏิบัติงานระยะยาวให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและเกิดขึ้นจริงตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับประเทศตั้งแต่ปี 2001 ...