กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์  สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดทำ คู่มือจัดการอบรมเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว ...

ในการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้ได้ผล จำเป็นต้องมีการกำหนดนโยบายและตัวชี้วัดในการติดตามผลการดำเนินงานที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบการเก็บข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องโดยตรงกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาพบว่าปัจจุบันยังมีความไม่สอดคล้องกันของตัวเลขอัตราการคลอดของวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ...

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 ในงานประชุมวิชาการเพศศึกษาเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7 "เพศวิถีศึกษา เดินหน้าด้วยเรา" จัดโดยมูลนิธิแพธทูเฮล์ท (Path2Health) UNFPA ได้เข้าร่วมจัดห้องเรียน "สิทธิในเนื้อตัวร่างกาย สิทธิทางเพศ" ให้แก่ผู้สนใจในรูปของการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 30 คน ...

สาส์นเนื่องในโอกาสวันสตรีสากล และครบรอบ 20 ปีแผนปฏิบัติการปักกิ่ง โดย นายแพทย์ บาบาทุนเด้ โอโซทิเมฮิน ผู้อำนวยการบริหารกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ วันที่ 8 มีนาคม 2558 ในระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกันในสังคมของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง มีความก้าวหน้าอย่างโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ การประชุมนานาชาติว่าด้วยประชากรและการพัฒนา (ICPD) ณ กรุงไคโร และการประชุมโลกว่าด้วยสตรีครั้งที่ 4…

UNFPA ประเทศไทย จัด “เวทีระดมความคิดเห็นและปรึกษาหารือในระดับเยาวชน ครั้งที่ 1” โดยมุ่งให้เวทีแห่งนี้เป็นทั้งการแลกเปลี่ยนการทำงานในรูปของกิจกรรมนักศึกษา และเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับวางแผนการดำเนินงานพัฒนาเยาวชนระดับประเทศด้วยการระดมสมองเยาวชนที่ทำงานกิจกรรมเพื่อชุมชนทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อหาแนวทางการออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่วัยรุ่นเผชิญจากการใช้ชีวิตทางเพศ เพื่อนำไปปรับใช้กับการทำงานในพื้นที่ของแต่ละกลุ่ม

ประเทศไทยกำลังประสบกับสภาวะ "เกิดน้อย ด้อยคุณภาพ" คือมีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะการเกิดส่วนใหญ่ไปอยู่ในกลุ่ม "แม่วัยรุ่น" (อายุ 15 -19 ปี) ทำให้มีปัญหาต่างๆ ตามมาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของเด็กและตัววัยรุ่นเอง ซึ่งจะส่งผลไปถึงสังคมโดยรวม ในอีกไม่เกิน 20 ปี เพราะประชากรวัยรุ่นไทยจะกลายเป็นคนวัยทำงานที่ต้องเลี้ยงดูผู้สูงอายุ ...

วันนี้ น่าจะถึงเวลาซีเรียสโดยช่วยกันคิดว่าจะเริ่มต้นทำอะไรกันสักทีหนึ่ง เนื่องจากเรื่องของประชากรมีเหตุผลทางวิชาการอยู่เป็นจำนวนมากที่สะท้อนว่า เราจำเป็นจะต้องคิดให้ดี ถ้าคิดไม่ดี ทำแล้วไม่ได้ผล ก็ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแน่นอน โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนประชากร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ...

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สมาคมบำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตัวแทนระดับปฏิบัติงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่ตนสังกัด ...

รายงานข่าวสถานการณ์ในวัยรุ่น จากการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 1 ประเด็น “การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น" จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) มูลนิธิแพธทูเฮลท์ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และภาคีเครือข่ายกว่า 20 องค์กร ...

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานแถลงข่าวเรื่อง "การจัดทำยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัยแห่งชาติ" ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ...