Loading...
Latest News

บริการสำหรับวัยรุ่น

มหาวิทยาลัยต้องมีนโยบายป้องกันความรุนแรงทางเพศโดยเฉพาะ : กรณีศึกษาจากแคนาดา

September 11, 2017 0

ในปีนี้ (2017) หลายรัฐในแคนาดาเริ่มออกกฎหมายกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องนำนโยบายว่าด้วยความรุนแรงทางเพศเป็นการเฉพาะมาบังคับใช้เพื่อให้กระบวนการรายงานมีความโปร่งใส ...

การพัฒนาเยาวชน

หลักสูตร 101 เพื่อสร้างเยาวชนให้มีส่วนร่วมกับองค์กร

September 1, 2017 0

หลักการสำหรับการพัฒนาเยาวชนสร้างขึ้นบนความเชื่อมั่นว่า หากเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมกับความพยายามในการเปลี่ยนแปลงสังคม จะก่อให้เกิดพลังหลัก 3 ด้าน ...

ข่าวโครงการ/เครือข่าย

รมต.พม. รับฟังเสียงเยาวชนภาวะเปราะบางในเวที‘เสียงเล็ก ๆ จากเด็กถูกเท’

September 18, 2017 0

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560  ที่โรงแรมปริ้นพาเลซ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNFPA)  และศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...

UNFPA และ สสส. ชวนเยาวชนเพิ่มเติมทักษะผู้แทน”พิทักษ์สิทธิวัยรุ่น”

July 27, 2017 0

"อยากทำความเข้าใจกับ พ.ร.บ.ท้องวัยรุ่นให้ลึกมากขึ้น และเรียนรู้รูปแบบกิจกรรมใหม่ๆ เครื่องมือใหม่ๆ" คือเสียงส่วนใหญ่ของเยาวชนที่ตอบคำถามถึงความคาดหวังในการมาอบรมหลักสูตรเพิ่มเติมทักษะการเป็นผู้แทนเยาวชน ...

สาส์นวันประชากรโลก พ.ศ. 2560

July 10, 2017 0

ทุกๆ วัน สตรีที่อยู่ในภาวะเปราะบางโดยเฉพาะสตรีที่มีความยากจนหรือเป็นผู้อพยพต้องประสบกับอุปสรรคต่างๆ ทั้งทาง เศรษฐกิจ สังคมและลักษณะทางภูมิศาสตร์ ที่ทำให้พวกเธอไม่สามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลด้านการวางแผนครอบครัวได้ ...

แคมเปญเพื่อการเรียนรู้