UNFPA ประเทศไทย จัด “เวทีระดมความคิดเห็นและปรึกษาหารือในระดับเยาวชน ครั้งที่ 1” โดยมุ่งให้เวทีแห่งนี้เป็นทั้งการแลกเปลี่ยนการทำงานในรูปของกิจกรรมนักศึกษา และเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับวางแผนการดำเนินงานพัฒนาเยาวชนระดับประเทศด้วยการระดมสมองเยาวชนที่ทำงานกิจกรรมเพื่อชุมชนทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อหาแนวทางการออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่วัยรุ่นเผชิญจากการใช้ชีวิตทางเพศ เพื่อนำไปปรับใช้กับการทำงานในพื้นที่ของแต่ละกลุ่ม

ฮัสฟา  เอ็ม เด็กสาวอายุ 17 ปี นักศึกษาปีที่สองของมหาวิทยาลัยเวบสเตอร์ ในรัฐมิสซูรี่ สหรัฐฯ สนใจการสร้างบรรยากาศของความเท่าเทียมทางเพศให้เกิดในชุมชนของเธอ  เพราะนี่คือเรื่องพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน เธอทำงานเพื่อส่งเสริมเรื่องความหลากหลายทางเพศผ่านสื่อและโครงการต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ...