กรอบการทำงานของ UNFPA ในส่วนงานเพศวิถีศึกษารอบด้าน ถือเป็นพันธกิจหนึ่งจาก 5 ภารกิจด้านวัยรุ่นและเยาวชน ได้แก่ การสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อการพัฒนา การลงทุนและการดำเนินกิจกรรม การสร้างเสริมศักยภาพในการให้บริการด้านสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ซึ่งรวมถึงการป้องกัน การรักษา และการดูแลการติดเชื้อเอชไอวี การดำเนินการเชิงรุกเพื่อเข้าถึงกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบาง และการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำของเยาวชน ...

การทำงานเพื่อป้องกันปัญหา ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากกว่าการทำงานเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งวิธีการทำงานป้องกันนั้นมีหลากหลายรูปแบบขึ้นกับประเด็นและกลุ่มเป้าหมาย ...

  สถานศึกษามีความสามารถในการเข้าถึงนักเรียน  จึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการตอบสนองความต้องการของนักเรียน จากการศึกษาวิจัยรวบรวมแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศโดย Advocates for Youth ได้นำเสนอว่า หนึ่งในแนวทางปฏิบัติที่จำเป็น หากมีการจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นในโรงเรียนคือ  การเก็บรักษาความลับ ...

จากการเปิดผลสำรวจ "สถานการณ์ความรุนแรงในคู่รักวัยรุ่น" ที่เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิง อายุ 17-25 ปี จำนวน 1,204 คน ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล โดยมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2557  พบว่าในชีวิตคู่รักวัยรุ่นที่ต้องเผชิญส่วนใหญ่ (ร้อยละ 98)  เป็นการนอกใจจากคู่รัก ...

อะไรคือสุขภาวะทางเพศ (sexual health) เมื่อพูดถึงการมีสุขภาพดี เราหมายถึงการมีร่างกาย จิตใจ อารมณ์ที่สมบูรณ์  ดังนั้น การมีสุขภาวะทางเพศจึงหมายถึงการที่เราสามารถหลีกเลี่ยงจากการติดเชื้อโรค การเจ็บป่วย และรับผิดชอบได้อย่างมั่นใจว่าเราสามารถปกป้องทั้งตัวเองและผู้อื่นได้ทั้งทางร่างกายและอารมณ์ ...

ในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2543-2555) แม้ภาพรวมของการเกิดในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง แต่อัตราการคลอดของวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี กลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รายงานจากกระทรวงสาธารณสุข ปี 2555 แสดงสถิติการคลอดลูกของวัยรุ่นกลุ่มนี้ คิดเป็นอัตราการคลอดต่อประชากรวัยเดียวกัน 53.8 ราย เพิ่มจากอัตรา 31.1 ราย เมื่อปี พ.ศ. 2543 ...