ทุกๆ วัน สตรีที่อยู่ในภาวะเปราะบางโดยเฉพาะสตรีที่มีความยากจนหรือเป็นผู้อพยพต้องประสบกับอุปสรรคต่างๆ ทั้งทาง เศรษฐกิจ สังคมและลักษณะทางภูมิศาสตร์ ที่ทำให้พวกเธอไม่สามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลด้านการวางแผนครอบครัวได้ ...

ทั้งที่เป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดในโลก ณ ตอนนี้ แต่คนหนุ่มสาวซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลาย และมีโอกาสมากมายกลับต้องเผชิญกับอุปสรรคมหาศาลในชีวิต  ทั้งวัยรุ่นและคนหนุ่มสาวขาดซึ่งข้อมูลเพื่อให้สามารถตัดสินใจได้ถูกต้อง และยังมีคนกลุ่มนี้อีกมากที่เข้าไม่ถึงความรู้และบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ...

โครงการ It’s My Body เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กร CREA กับองค์กรพันธมิตรในชุมชน 13 แห่งในสามรัฐของอินเดียเพื่อจัดฝึกอบรมทบทวนความรู้เรื่องสิทธิทางเพศและจัดค่ายกีฬาสร้างความแข็งแกร่งด้านทักษะการเล่นฟุตบอลให้วัยรุ่นหญิง  ...

สถาบันแห่งนี้ตั้งขึ้นเพื่อช่วยให้เยาวชนมีเครื่องมือ ทักษะและความเชื่อมั่นในการรับมือกับเรื่องราวที่เป็นปัญหายุ่งยากซับซ้อน ...

ผลการศึกษา The Truth about Youth ชี้ว่าวัยรุ่นทุกวันนี้ไม่ใช่ “กลุ่มคนที่เกิดหรือเติบโตในยุคดิจิทัล” แต่เป็น “กลุ่มคนที่มีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล” ต้องการหาตัวตนของตนเองให้พบ ต้องการเข้าถึงผู้คน สถานที่ แนวคิดและแบรนด์ต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา ...

เยาวชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมายตั้งแต่การออกแบบและวางแผนระบบ จนถึงนำออกใช้งานและเฝ้าดู  มีชุดหลักการเฉพาะที่ช่วยแนะแนวทางหรือสนับสนุนยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม ซึ่งชุดหลักการที่ว่านี้อยู่ใน “หลักการสำคัญสำหรับการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการเปลี่ยนแปลงชุมชน" ...

  หลักการสำคัญที่ไม่อาจละเลยได้ในการลงทุนเพื่อส่งเสริมสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่นคือต้องสร้างโอกาสด้านการศึกษา สุขภาพ ความเป็นอยู่ให้วัยรุ่นโดยอยู่บนฐานสิทธิมนุษยชน ขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่ขัดขวางวัยรุ่นทำให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาวะทางเพศและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ ...

  เนื่องด้วยพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ระบุให้มีผู้แทนเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำกับติดตาม ...

มูลนิธิขวัญชุมชน  ร่วมกับ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) จัดอบรมให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ เยาวชนทำได้ (YOUTH CAN DO) เพื่อเสริมศักยภาพให้กลุ่มเยาวชน ...

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ในงานประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 “SEX เปิดในวัยรุ่น”  เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ ...