หลักการสำคัญที่ไม่อาจละเลยได้ในการลงทุนเพื่อส่งเสริมสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่นคือต้องสร้างโอกาสด้านการศึกษา สุขภาพ ความเป็นอยู่ให้วัยรุ่นโดยอยู่บนฐานสิทธิมนุษยชน ขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่ขัดขวางวัยรุ่นทำให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาวะทางเพศและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ ...

  เนื่องด้วยพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ระบุให้มีผู้แทนเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำกับติดตาม ...

มูลนิธิขวัญชุมชน  ร่วมกับ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) จัดอบรมให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ เยาวชนทำได้ (YOUTH CAN DO) เพื่อเสริมศักยภาพให้กลุ่มเยาวชน ...

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ในงานประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 “SEX เปิดในวัยรุ่น”  เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ ...

ในการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 “SEX เปิดในวัยรุ่น” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ หรือ UNFPA ประเทศไทย ในฐานะองค์กรร่วมจัดงาน ได้เชิญตัวแทนเยาวชนที่ทำงานกับวัยรุ่นกลุ่มเปราะบางมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องเล่าที่สะท้อนความเหลื่อมล้ำ ...

หวัง หยวน นักร้องวัยรุ่น หนึ่งในสมาชิกวง TFBOYS วงบอยแบนด์ดังของจีน ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนขึ้นกล่าวในเวทีเยาวชนคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2560 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ กรุงนิวยอร์ก ...

เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2560 สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่คณะทำงานเยาวชนเวทีวิชาการประชุมระดับชาติสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 ที่ วีเทรนเซนเตอร์ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ...

รัฐบาลอังกฤษให้เงินสนับสนุน 40 ล้านปอนด์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนอายุ 10 -20 ปี กลายเป็นนักจิตอาสา และนักกิจกรรมเพื่อสังคม โดยใช้ชื่อว่า #iwill ...

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีชื่อว่า การประชุมวางแผนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเยาวชน ในการติดตามการบังคับใช้ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2559 ...

หญิงพิการร้อยละ 20 ซึ่งเป็นจำนวนสูงจนน่าตกใจ ต้องเผชิญการถูกบังคับหรือข่มขู่ให้มีเพศสัมพันธ์ อีกทั้งยังถูกกีดกันจากสิทธิขั้นพื้นฐานอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยมักถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าถึงบริการคุมกำเนิด ถูกบังคับให้ทำแท้ง ทำหมัน หรือไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิร่างกายของตนเอง ...