อินโฟกราฟฟิกแสดงเส้นทางก่อนที่ประเทศไทยจะประกาศใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องในวัยรุ่น เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 โดยกฎหมายฉบับนี้เป็นฉบับแรกของโลกที่ประกาศชัดเจนถึงสิทธิของวัยรุ่นในการตัดสินใจได้ด้วยตนเองในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ซึ่งนำไปสู่การตั้งครรภ์ ...

  กระบวนทัศน์เรื่องการให้ความสำคัญกับวัยรุ่นหญิงว่าคือกลุ่มที่มีบทบาทนำและเป็นผู้เล่นคนสำคัญซึ่งขาดไม่ได้ในการทำงานพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนบรรทัดฐานเรื่องเพศภาวะและโครงสร้างอำนาจที่อยู่ในสังคม เพิ่งเกิดขึ้นหลังจากมีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษโดยสหประชาชาติเมื่อ ปี ค.ศ. 2000 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิด “ยึดเด็กหญิงเป็นศูนย์กลาง” ...

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. ที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีการแถลงข่าว “พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น: เด็กเยาวชนได้ประโยชน์จริงหรือ?” โดยความร่วมมือของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNFPA Thailand)  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง มูลนิธิแพธทูเฮลท์ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ...

สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ (reproductive rights)  คือ สิทธิที่ถูกระบุไว้แล้วในกฎหมายและข้อตกลงต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ เป็นสิทธิพื้นฐานของบุคคลและของคู่สมรส ประกอบด้วยสิทธิมนุษยชน 12 ประการ ...

รูปแบบครอบครัวประเภทต่างๆ ของสังคมไทย อันดับ 1 ครอบครัวสามรุ่น 33.6% คือครอบครัวขยายที่มีปู่ย่าหรือตายาย พ่อแม่ และลูก เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นครอบครัวประเภทหลักของสังคมไทยในขณะนี้ อันดับ 2 ครอบครัวเดี่ยวที่มีลูก 26.6% ครอบครัวเดี่ยวที่มีพ่อแม่และลูกอยู่ด้วยกัน ซึ่งเคยเป็นครอบครัวประเภทหลักมีจำนวนลดลงจากเดิมครึ่งหนึ่งในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา อันดับ 3 ครอบครัวเดี่ยวที่ไม่มีลูก 16.2% ครอบครัวที่ประกอบด้วยสามีและภรรยามีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 3 เท่า โดยเพิ่มขึ้นสูงในชนบทมากกว่าในเขตเมือง อันดับ 4 ครัวเรือนอยู่คนเดียว 13.9% มีจำนวนเพิ่มขึ้น 2 เท่าในช่วง…

ข่าวจากมติชนออนไลน์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 มีสาระสำคัญ อาทิ ...

มีรายงานตีพิมพ์ออกมาจำนวนหนึ่งแสดงถึงผลการดำเนินโครงการและกลไกส่งต่อโครงการให้ดำเนินต่อไปว่าทำให้สุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์วัยรุ่นดีขึ้น และในรายงานเหล่านั้นยังอภิปรายถึงผลการดำเนินโครงการและกลไกส่งต่อโครงการที่ไร้ประสิทธิภาพ ทั้งที่มีหลักฐาน แต่การดำเนินงานที่ไม่ได้ผลและกลไกการส่งต่อที่ไร้ประสิทธิภาพก็ยังทำกันอย่างแพร่หลาย ...

การออกแบบกิจกรรมใดๆ ก็ตามที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดกับเยาวชน ควรให้เยาวชนเป็นผู้นำในการออกแบบและดำเนินการโครงการ โดยมีผู้ใหญ่เป็นพันธมิตรทำหน้าที่ฝึกอบรม จัดหาทรัพยากร จัดทำรายชื่อบุคคลติดต่อได้ในชุมชน รวมทั้งคอยให้กำลังใจ ...