โครงการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตำบลแม่อ้อ โดย ศูนย์เพื่อน้องหญิง อ.พาน จ.เชียงราย เป็นหนึ่งใน 17 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก UNFPA ประเทศไทย ...

โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกระดับอำเภททำงานเรื่องสุขภาวะทางเพศเพื่อเด็กและเยาวชนและผู้หญิง (ห้องเรียนสุขภาวะทางเพศแม่สาย) โดย โครงการสตรีนานาชาติพันธุ์ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เป็นหนึ่งใน 17 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก UNFPA ประเทศไทย ...

โครงการพ่อแม่สร้างสรรค์ ผู้นำใส่ใจ ร่วมสร้างภูมิป้องกันภัยการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น โดย บ้านสคูล ศูนย์เยาวชนจังหวัดเชียงราย เป็นหนึ่งใน 17 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก UNFPA ประเทศไทย ...

โครงการพลังกลุ่มเสริมสร้างความเข้มแข็งให้คุณแม่วัยรุ่น  โดย สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี เป็นหนึ่งใน 17 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก UNFPA ประเทศไทย ...

โครงการพลังกลุ่มเสริมสร้างความเข้มแข็งให้คุณแม่วัยรุ่น  โดย สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี เป็นหนึ่งใน 17 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก UNFPA ประเทศไทย ...

เมื่อต้องคุยเรื่องเซ็กส์กับลูก ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่จะคุยเรื่องนี้ได้อย่างสะดวกใจ ต่างจากการคุยเรื่องแฟชั่น หนัง เพลง ละคร เพราะการคุยเรื่องเซ็กส์กับลูกได้ พ่อแม่ต้องผ่านการทบทวนและสำรวจความรู้สึกที่มีต่อเรื่องเพศทั้งของตัวพ่อแม่เองและของวัยรุ่น รวมทั้งยังต้องมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารเพื่อให้เกิดบรรยากาศพูดคุยแบบ "เปิดใจ" กับลูกได้ ...

คนที่ทำงานในโครงการเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต่างเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความเข้าใจให้พ่อแม่ ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ เพราะเป็นคนที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลสำหรับวัยรุ่นโดยเฉพาะเมื่อต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ วัยรุ่นอยากได้คำปรึกษาและความเห็นของพ่อแม่มากที่สุด แต่ด้วยทัศนคติเรื่องเพศ ซึ่งมีความต่างระหว่างวัย ทำให้เกิดช่องว่างในการสื่อสาร ส่งผลให้วัยรุ่นไม่กล้าขอคำปรึกษาพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ในบ้าน  ...

กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์  สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดทำ คู่มือจัดการอบรมเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว ...

สถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยมีวัยรุ่นอายุ 15 -19 ปี กลายเป็นแม่เฉลี่ยแล้วประมาณ 1 คนทุก 4 นาที แต่อัตราการเกิดโดยรวมของประเทศกลับลดลง ทำให้ไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไปพร้อมกับเกิดสภาพ "เกิดน้อย ด้อยคุณภาพ" การป้องกันปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ จึงเป็นเรื่องสำคัญ นอกเหนือจากโรงเรียนต้องให้ความรู้แก่ตัววัยรุ่นเองเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันและมีทักษะในการใช้ชีวิตทางเพศแล้ว  ครอบครัว ก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วม ...