กรมอนามัย โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธ์ุ  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง ร่วมกันถอดบทเรียนในท้องถิ่นที่นำแนวคิดการทำงานเรื่องสุขภาวะทางเพศและอำเภออนามัยเจริญพันธุ์มาบูรณาการและดำเนินงานในระะดับตำบล ...

"พลังเสียงบริสุทธิ์ของเด็กและเยาวชนนักกิจกรรมทางสังคมรุ่นใหม่ (Young Activist) บนความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ชีวิต นำเสนอทางเลือกใหม่ในมุมมองของคนรุ่นใหม่เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนสังคมอุดมคติ" ...

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนควรได้รับข้อมูลที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เกี่ยวกับเพศวิถีและสัมพันธภาพ เพื่อจะได้มีทัศนคติและค่านิยมที่อยู่บนฐานของข้อเท็จจริง รวมทั้งมีความอ่อนไหวและเคารพต่อเพศภาวะ วิธีดังกล่าวนี้พบว่าใช้ได้ผลดีที่สุดในทุกประเทศทั่วโลก ...

กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์  สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดทำ คู่มือจัดการอบรมเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว ...

ICPD และสิทธิมนุษยชน 20 ปีแห่งความก้าวหน้าด้านสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ผ่านหน่วยงานควบคุมกำกับการปฏิบัติตามสนธิสัญญาแห่งสหประชาชาติและการปฏิรูปกฎหมาย ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มที่นี่

สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศไทยมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและแม่วัยรุ่นมีอายุน้อยลงเรื่อย ๆ ดังนั้น ระบบบริการสาธารณสุขจึงมีความสำคัญ เพราะต้องมีกระบวนการให้บริการดูแลเฉพาะแบบองค์รวม เชื่อมโยงครบวงจรตั้งแต่การป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การคุมกำเนิด ระบบบริการช่วยเหลือสำหรับแม่วัยรุ่น และการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำ ...

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) เป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนงานสุขภาวะทางเพศมากว่าสองทศวรรษ โดยมุ่งผลักดันให้สังคมเกิดความเข้าใจในเรื่องเพศวิถีของเยาวชน เข้าใจมายาคติเรื่องเพศ เคารพต่อความเป็นเพศอันหลากหลายของมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด และปฏิบัติต่อกันอย่างรักใคร่เอื้ออาทร ไม่เอาเปรียบ หรือทำร้ายกันในความสัมพันธ์ ...

รายงานผลการประชุมเพื่อทำความรู้จักกันระหว่างหน่วยงานภาคีด้านพัฒนาศักยภาพเยาวชนที่ได้รับการสนับสุนจาก UNFPA ประเทศไทย ทำความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโครงการย่อยและการจัดการความรู้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน และร่วมกันพัฒนาเป้าหมายแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมศักยภาพเยาวชน ...

สาเหตุสำคัญที่ทำให้ถุงยางอนามัย ถูกยกระดับเป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติ เพราะปัจจุบันเยาวชนป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้น ...