กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์  สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดทำ คู่มือจัดการอบรมเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว ...

ICPD และสิทธิมนุษยชน 20 ปีแห่งความก้าวหน้าด้านสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ผ่านหน่วยงานควบคุมกำกับการปฏิบัติตามสนธิสัญญาแห่งสหประชาชาติและการปฏิรูปกฎหมาย ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มที่นี่

สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศไทยมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและแม่วัยรุ่นมีอายุน้อยลงเรื่อย ๆ ดังนั้น ระบบบริการสาธารณสุขจึงมีความสำคัญ เพราะต้องมีกระบวนการให้บริการดูแลเฉพาะแบบองค์รวม เชื่อมโยงครบวงจรตั้งแต่การป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การคุมกำเนิด ระบบบริการช่วยเหลือสำหรับแม่วัยรุ่น และการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำ ...

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) เป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนงานสุขภาวะทางเพศมากว่าสองทศวรรษ โดยมุ่งผลักดันให้สังคมเกิดความเข้าใจในเรื่องเพศวิถีของเยาวชน เข้าใจมายาคติเรื่องเพศ เคารพต่อความเป็นเพศอันหลากหลายของมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด และปฏิบัติต่อกันอย่างรักใคร่เอื้ออาทร ไม่เอาเปรียบ หรือทำร้ายกันในความสัมพันธ์ ...

รายงานผลการประชุมเพื่อทำความรู้จักกันระหว่างหน่วยงานภาคีด้านพัฒนาศักยภาพเยาวชนที่ได้รับการสนับสุนจาก UNFPA ประเทศไทย ทำความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโครงการย่อยและการจัดการความรู้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน และร่วมกันพัฒนาเป้าหมายแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมศักยภาพเยาวชน ...

สาเหตุสำคัญที่ทำให้ถุงยางอนามัย ถูกยกระดับเป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติ เพราะปัจจุบันเยาวชนป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้น ...

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกันสังเคราะห์ และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแม่วัยใสในประเทศไทย โดยมีเนื้อหาทั้งสิ้น 7 บท ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่อนามัยเจริญพันธุ์ สถานการณ์แม่วัยใส ปัจจัยที่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ผลกระทบที่เกิดขึ้น มาตรการป้องกันและแก้ปัญหา และสุดท้ายเป็นข้อเสนอแนะในการบรรเทาปัญหาแม่วัยใส ...