มูลนิธิขวัญชุมชน  ร่วมกับ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) จัดอบรมให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ เยาวชนทำได้ (YOUTH CAN DO) เพื่อเสริมศักยภาพให้กลุ่มเยาวชน ...

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ในงานประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 “SEX เปิดในวัยรุ่น”  เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ ...

ในการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 “SEX เปิดในวัยรุ่น” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ หรือ UNFPA ประเทศไทย ในฐานะองค์กรร่วมจัดงาน ได้เชิญตัวแทนเยาวชนที่ทำงานกับวัยรุ่นกลุ่มเปราะบางมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องเล่าที่สะท้อนความเหลื่อมล้ำ ...

เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2560 สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่คณะทำงานเยาวชนเวทีวิชาการประชุมระดับชาติสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 ที่ วีเทรนเซนเตอร์ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ...

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องผู้หญิง (สคส.) ร่วมกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาติ (UNFPA) จัดอบรมหลักสูตรทดลอง "การเป็นผู้นำเยาวชนเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559"  เมื่อวันที่ 18-20 ธันวาคม 2559 ที่โรงแรมเดอะลอฟต์ รีสอร์ท กรุงเทพฯ ...

เมื่อวันที่ 25 -26 พฤศจิกายน 2559 ที่กรุงเทพฯ มีการจัดเวทีสาธารณะสิทธิเยาวชน ครั้งที่ 2 ตอน เดินหน้าประเทศไทย เยาวชนต้องมีส่วนร่วม โดยมีองค์กรเยาวชนกว่า 50 กลุ่ม รวมตัวกันภายใต้ชื่อเครือข่ายว่า Thailand Youth Activist Network หรือ ทะยาน  เพื่อเรียกร้องโอกาสในการร่วมกำหนดอนาคตตนเองกับการพัฒนาสังคมไทย ...

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีชื่อว่า การประชุมวางแผนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเยาวชน ในการติดตามการบังคับใช้ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2559 ...

หน่วยงานและองค์กรที่เข้าร่วม เสนอให้ใช้กลไกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลักในการดูแลช่วยเหลือแม่วัยรุ่น และให้ทบทวนระบบการจ่ายเงินค่าอุดหนุนเด็กแรกเกิดรายหัว 600 บาทต่อเดือนของรัฐ เพื่อให้การเบิกจ่ายทั่วถึงมากขึ้น พร้อมทั้งจัดสวัสดิการอื่นๆ เพิ่มเติมให้แม่วัยรุ่นที่มีฐานะยากจนด้วย ...

เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2559 ที่ มนตรีรีสอร์ท ดอนเมือง กรุงเทพฯ มีเยาวชนกว่า 20 คนจาก 17 กลุ่ม ทั่วประเทศ ที่ทำงานใน 6 ประเด็น ได้แก่ การศึกษา การสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน  การเมืองและสิทธิมนุษยชน เด็กนอกระบบโรงเรียน  สิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน และบทบาทและความเท่าเทียมทางเพศสภาพ  มาร่วมกันเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารโครงการ…

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559  ณ โรงแรมพักพิงอิงทาง กรุงเทพฯ มีการประชุมกลุ่มย่อยของตัวแทนเยาวชนที่รวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพื่อติดตามการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว ...