เราสอนลูกสาวให้ต่อสู้กับเรื่องการเหมารวม ตีตรา และการไล่กวดความฝันที่ตั้งไว้ แต่กับลูกชาย ทำไมเราไม่สอนแบบนั้นบ้าง ...

แมรี กอนซาเลซ ดี-คลินท์ สมาชิกสภาผู้แทนรัฐเท็กซัส ยื่นร่างรัฐบัญญัติเอชบี 1547 (House Bill 1547) เรียกร้องให้การเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาต้องมีหัวข้อว่าด้วยการศึกษาเพศสภาพ “อย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย” ...

การวิจัยเพื่อทบทวนการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา (Sexuality Education) ในสถานศึกษาไทยนี้ สำรวจและเก็บข้อมูลจากนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้มีส่วนผลักดันเชิงนโยบายระดับชาติ ...

หลังจากมีผู้ปกครองคนหนึ่งถ่ายภาพตำราเรียนเพศศึกษาของลูกที่มีข้อความแสดงให้เห็นผู้หญิงกำลังพูดกับผู้ชายว่า "ไหน ขอดูองคชาติของเธอหน่อย"  แล้วโพสลงบนโซเชียลมีเดีย พร้อมทั้งปรารถถึงภาพประกอบว่าดูไม่เหมาะสม ทำให้เกิดวิวาทะร้อนแรงขึ้นในสื่อออนไลน์ของจีน ...

อินโฟกราฟฟิกว่าด้วยความเชื่อและความจริงเกี่ยวกับสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศที่เยาวชนยังสับสน ซึ่งทำให้ไม่สามารถตัดสินใจเลือกได้อย่างถูกต้องเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย ...

ผลวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารสุขภาพวัยรุ่น (Journal of Adolescent Health) กล่าวว่าวัยรุ่นเรียนรู้จากความผิดพลาดของเพื่อนได้ ซึ่งขัดแย้งกับความเชื่อที่รับรู้กันว่าวัยรุ่นรับอิทธิพลจากเพื่อนจึงชอบทำตามเพื่อน ...

พญ. คอร่า คอลแล็ต บรูเนอร์ ได้เขียนบทความลงใน จดหมายข่าวสถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งอเมริกา เน้นย้ำว่ากุมารแพทย์คือผู้ที่อยู่ในฐานะเหมาะสมต่อการให้ความรู้ผู้ป่วยวัยรุ่นในเรื่องเพศวิถี แต่ในทางปฏิบัติ จากการทบทวนรายงานการออกตรวจสุขภาพประจำปีในสถานศึกษาพบว่า 1 ใน 3 ของผู้ป่วยวัยรุ่นไม่ได้รับข้อมูลใดๆ จากกุมารแพทย์ ...

งานวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนทั่วโลก พบว่าการสอนเพศศึกษาจำเป็นต้องปรับปรุงให้ทันสมัย ...

เมื่อพูดถึงเรื่องการให้ความรู้ด้านเพศกับคนในสังคม แม่ชีอาจจะเป็นกลุ่มบุคคลลำดับท้ายๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการศึกษาเรื่องสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ แต่ที่เมืองทิมพู ภูฏาน ประเทศเล็กๆ บนเทือกเขาหิมาลัยที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลแห่งนี้ นักบวชสตรีต่างได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อหวังให้นำไปเผยแพร่ต่อให้กับสมาชิกในชุมชน ...

ในเมืองลินคอล์น มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสี่แห่งที่มีศูนย์ดูแลเด็กเล็กอยู่ในโรงเรียน พ่อแม่ที่พาลูกมาฝากไว้ที่ศูนย์จะต้องเข้าห้องเรียนพ่อแม่ด้วย ซึ่งในห้องเรียนนี้เองที่เกิดกลุ่ม "ชีวิตพ่อแม่"ขึ้นมา ...