วิดิโอเพื่อเข้าใจนิยาม ความสำคัญของสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ ซึ่งมีความจำเป็นและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ มาร่วมกันส่งเสริมสิทธิทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของเยาวชน

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สมาคมบำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตัวแทนระดับปฏิบัติงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่ตนสังกัด ...

ศาสตราจารย์โรเจอร์ อิงแฮม ในฐานะผู้เชี่ยวชาญแห่ง ศูนย์วิจัยด้านสุขภาพทางเพศ มหาวิทยาลัยเซาท์แธมตัน ได้รับเชิญให้มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานเพื่อลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศอังกฤษ และได้นำเสนอแผนภาพปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ...

นับจากปี 1990 เป็นต้นมา ตัวเลขแม่วัยรุ่นอเมริกันอายุ 15-19 ปี ลดลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ปี 2013 สหรัฐฯ มีแม่วัยรุ่น 27 คน ใน 1,000 คน ลดลงถึง 57% เทียบกับปี 1991 และลดลง 10% เมื่อเทียบกับปี 2012…

ศาสตราจารย์ โรเจอร์ อิงแฮม ผู้เชี่ยวชาญแห่งศูนย์วิจัยด้านสุขภาพทางเพศแห่งมหาวิทยาลัยเซาท์แธมตัน  ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนายุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในประเทศอังกฤษ ได้ให้ข้อคิดในการทำงานเพื่อการลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ...