กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (United Nations Population Fund – UNFPA Thailand) ได้จัดให้มีการประชุมหารือระหว่างภาคียุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางเพศของเยาวชน (Platform for Positive Sexuality of Young People – The 3C4Teen Platform) ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 มาอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆ ตลอดจนบทเรียนจากการทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งหวังให้เกิดการสานพลังทางความคิด นโยบาย และการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของเยาวชนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” ซึ่งเป็นสถานการณ์สำคัญและจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพโดยเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อการที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคม “เกิดน้อย ด้อยคุณภาพ”

และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว UNFPA Thailand จึงสนับสนุนให้เกิด 3c4teen.org ซึ่งเป็นพื้นที่ออนไลน์เพื่อการแลกเปลี่ยนบทเรียนการทำงานและการส่งเสริมให้คนทำงานได้มีความรู้และเครื่องมือที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงานทุกระดับ

ทีมงานยินดีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพื้นที่ออนไลน์แห่งนี้ หากต้องการติดต่อ โปรดส่งอีเมลมาที่ 3c4teen@gmail.com