มูลนิธิขวัญชุมชน  ร่วมกับ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) จัดอบรมให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ เยาวชนทำได้ (YOUTH CAN DO) เพื่อเสริมศักยภาพให้กลุ่มเยาวชนที่สนใจทำกิจกรรมด้านสุขภาวะทางเพศได้มีความรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ว่ามีความสัมพันธ์ต่อการมีสุขภาวะทางเพศอย่างไร โดยจัดอบรมเมื่อวันที่ 23 -25 กุมภาพันธ์ 2560 ที่บ้านสนวนรีสอร์ท จังหวัดบุรีรัมย์

ในการอบรมครั้งนี้มีเยาวชนจากโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิขวัญชุมชนมาเข้าร่วม รวม 13 โครงการ จำนวนทั้งสิ้น 37 คน โดยตัวแทนเยาวชนมีทั้งที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา รวมทั้งมีตัวแทนเยาวชนจากโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมพร้อมกับครูผู้ทำหน้าที่ล่ามภาษามือ

ในการอบรมครั้งนี้ UNFPA ได้นำหลักสูตร It’s All One มาพัฒนาปรับเนื้อหาเพื่อให้เข้ากับบริบทของการทำงานด้านสุขภาวะทางเพศในสังคมไทย โดยคาดหวังให้เยาวชนที่เข้าร่วมได้รู้จักและเชื่อมโยงการทำงานของตนโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน สิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ รวมทั้งรับรู้และเข้าใจในเนื้อหาและกลไกที่ระบุไว้ตามกฎหมายป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 เพื่อนำความรู้ ที่ได้ไปเผยแพร่ บอกต่อให้กับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละโครงการ

เยาวชนที่เข้ารับการอบรมครั้งนี้สะท้อนถึงสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้และต้องการนำไปใช้เผยแพร่ต่อ คือ การมีความรู้เรื่องสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์  ความเชื่อในเรื่องบทบาทที่แตกต่างระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง การตระหนักถึงความสำคัญของความยุติธรรมว่าเป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันสร้าง รวมทั้งการแก้ไขความเข้าใจผิดในเรื่องการนับหน้า 7 หลัง 7 ว่าไม่ใช่วิธีที่ปลอดภัย ซึ่งยังเป็นเรื่องที่เยาวชนส่วนใหญ่เข้าใจผิดกันมาก

print

Leave a Reply