เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ในงานประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 “SEX เปิดในวัยรุ่น”  เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ ตัวแทนเยาวชนจากหลากหลายกลุ่มที่เข้าร่วมรับการอบรมจาก UNFPA ได้สาธิตกิจกรรม “ทำความรู้จักกับสิทธิมนุษยชน” ในห้องย่อย “สิทธิทางเพศของเยาวชน: ศักยภาพเยาวชนกับการขับเคลื่อน พ.ร.บ. ท้องวัยรุ่น” ให้กับผู้เข้าร่วมได้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างเสริมศักยภาพเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจและใช้ชีวิตทางเพศที่ปลอดภัย ว่าต้องเริ่มจากการเข้าใจสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องได้รับ เพื่อให้เห็นภาพสะท้อนการเข้าไม่ถึงสิทธิของเยาวชนกลุ่มต่างๆ และทบทวนวิธีการดำเนินงานของแต่ละคนว่าได้ยืนอยู่บนหลักการสิทธิมนุษยชนอย่างไร

โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเยาวชน เพื่อเป็นผู้กำกับติดตามการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนามาจาก It’s All One ของสถาบันประชากร ที่จัดทำหลักสูตรนี้โดยอยู่บนผลวิจัยที่พบว่าในโครงการที่ยังมีอคติความเชื่อในเรื่องเพศภาวะหรือมีความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างคู่ ผู้หญิงในโครงการนี้มีอัตราการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวีสูงกว่าในกลุ่มที่อยู่ในโครงการที่ส่งเสริมให้มีสัมพันธภาพที่เท่าเทียมกับคู่

นอกจากการทำความเข้าใจถึงสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศว่ามีอะไรบ้าง การแสดงออกอย่างมั่นใจเพื่อยืนยันสิทธิที่ตนมีอยู่นั้นสำคัญอย่างไร สามารถแสดงออกได้อย่างไรบ้างเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเคารพซึ่งกันและกัน และการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเพื่อปกป้องทั้งตนเองและคู่แล้ว ในหลักสูตรที่ UNFPA ประเทศไทยกำลังพัฒนาและทดสอบกับกลุ่มเยาวชนต่าง ยังเน้นให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการมีข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจธรรมเนียมปฏิบัติในเรื่องเพศว่าทำหน้าที่อะไรในสังคม การกำหนดวิถีชีวิตทางเพศของคนในสังคมในชุมชนทั้งในเรื่องพฤติกรรมทางเพศ ประสบการณ์ และการหาความสุข รวมถึงความกดดันจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ไม่ยินยอม และสามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ทัศนคติในเรื่องเพศสภาพที่นำเสนอผ่านสื่อได้พร้อมทั้งฝึกทักษะการสื่อสาร นำเสนอผ่านที่ประชุม และผ่านสื่อ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่กำกับติดตามและเสนอความเห็นต่อการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่น

print

Leave a Reply