เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2560 สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่คณะทำงานเยาวชนเวทีวิชาการประชุมระดับชาติสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 ที่ วีเทรนเซนเตอร์ ดอนเมือง กรุงเทพฯการอบรมครั้งนี้ มุ่งให้เยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยอยู่บนฐานสิทธิมนุษยชน สิทธิทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์และความเสมอภาคทางเพศ รวมทั้งมีทักษะพื้นฐานในการจับใจความ สรุปประเด็น เพื่อนำไปใช้ฐานะคณะทำงานเยาวชนที่ร่วมในการจัดงานเวทีวิชาการประชุมระดับชาติสุขภาวะทางเพศ ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ

เนื้อหาการอบรมจึงประกอบด้วยการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของความยุติธรรม ความหมายของสิทธิมนุษยชนและสิทธิทางเพศ และการมีทักษะที่จำเป็นต่อการเข้าร่วมประชุมในเวทีวิชาการฯ เนื่องจากแนวคิดหลักของการประชุมเวทีวิชาการสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 คือ “เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ” UNFPA  ประเทศไทยจึงสนับสนุนให้เยาวชนเข้ามาร่วมกำหนดประเด็นในการประชุมครั้งนี้ทั้งการเป็นพิธีกรในเวทีเสวนาใหญ่ การเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเห็นในห้องประชุมย่อยว่าด้วยเรื่องเพศของเยาวชนกลุ่มเปราะบาง และการเข้ามามีบทบาทในการติดตามการขับเคลื่อน พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 และนำเสนอความเห็นที่ผ่านการสังเคราะห์ต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบและผู้กำหนดนโยบายการทำงานได้ตระหนักถึงศักยภาพของเยาวชนและการให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมีความหมายกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องเพศในวัยรุ่น

สำหรับเยาวชนที่มาเข้าร่วมรับการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแทนจากกลุ่มลูกเหรียง จ.ยะลา กลุ่มพลังโจ๋ จ.แพร่ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย กลุ่มพาวเวอร์ทีนรักษ์ไทยเชียงใหม่และลำพูน และสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 24  คน

print

Leave a Reply