มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องผู้หญิง (สคส.) ร่วมกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาติ (UNFPA) จัดอบรมหลักสูตรทดลอง “การเป็นผู้นำเยาวชนเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559”  เมื่อวันที่ 18-20 ธันวาคม 2559 ที่โรงแรมเดอะลอฟต์ รีสอร์ท กรุงเทพฯ โดยมีตัวแทนเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชน  และตัวแทนเยาวชนจากกลุ่มต่างๆ เข้าร่วมรับการอบรมรวมทั้งสิ้น 23 คน

การอบรมครั้งนี้เป็นการนำหลักสูตร IT’s All One ซึ่งเป็นหลักสูตรการสอนเพศศึกษาที่ใช้กันทั่วโลก มาปรับใช้เพื่อให้ตัวแทนเยาวชนจากกลุ่มต่างๆ ได้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมุนษยชน ความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกัน และเกิดการเคารพกันและกันระหว่างคู่   เนื่องจากมีหลักฐานยืนยันจากการวิจัยโครงการทั่วโลกพบว่าการดำเนินโครงการด้านเพศวิถีและเอดส์ที่ให้น้ำหนักกับการตระหนักถึงอิทธิพลของเพศสภาพและการใช้อำนาจระหว่างคู่ มีแนวโน้มที่โครงการจะประสบความสำเร็จมากกว่าโครงการที่ละเลยประเด็นดังกล่าว  ด้วยเหตุนี้ UNFPA จึงได้นำเอาหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาหมวดสุขภาพทางเพศและสิทธิมนุษยชน หมวดเพศภาวะ (Gender) และเพศวิถี (Sexuality) หมวดทักษะเพื่อการสื่อสารและการตัดสินใจ และทักษะการเป็นผู้แทนเพื่อทำหน้าที่กำกับติดตามนโยบาย  มาใช้อบรมแกนนำเยาวชนเพื่อให้เข้าใจบทบาทของการเป็นตัวแทนเยาวชนที่ทำงานบนฐานสิทธิมนุษยชนและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์

หลักสูตรนี้มุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศและการใช้อำนาจ มีกระบวนการที่ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมสะท้อนถึงวิธีการต่างๆ ในการเหมารวม ตีตราในเรื่องเพศ และความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ส่งผลต่อสัมพันธภาพระหว่างคู่ และมีวิธีการช่วยให้ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงศักยภาพของตนเองผ่านการทำความเข้าใจเนื้อหาที่อยู่ในพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

หลังจากการอบรม จะมีการพัฒนาหลักสูตรฯ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของนโยบายพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย เพื่อให้สามารถเป็นผู้ทำหน้าที่กำกับติดตามการทำงานภายใต้พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

print

Leave a Reply