วัตถุประสงค์สำคัญของการสร้างความเป็นพลเมืองทางเพศก็เพื่อคุ้มครองคนในสังคมให้สามารถแสดงออกได้อย่างอิสระโดยมีความรับผิดชอบในเรื่องเพศของตนและเพื่อสุขภาวะทางเพศของผู้อื่น  โดยองค์ประกอบสำคัญที่สุดของความเป็นพลเมืองทางเพศคือ การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบในผลการกระทำของตน

ดังนั้น เมื่อต้องสื่อสารเรื่องความเป็นพลเมืองทางเพศ จึงควรคำนึงถึงเรื่องต่อไปนี้

unnamed

 

*ดัดแปลงจาก Youth messaging checklist, Dos and don’ts in information, education and communication materials : IPPF

print

Leave a Reply