เมื่อวันที่ 25 -26 พฤศจิกายน 2559 ที่กรุงเทพฯ มีการจัดเวทีสาธารณะสิทธิเยาวชน ครั้งที่ 2 ตอน เดินหน้าประเทศไทย เยาวชนต้องมีส่วนร่วม โดยมีองค์กรเยาวชนกว่า 50 กลุ่ม รวมตัวกันภายใต้ชื่อเครือข่ายว่า Thailand Youth Activist Network หรือ ทะยาน  เพื่อเรียกร้องโอกาสในการร่วมกำหนดอนาคตตนเองกับการพัฒนาสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นการเมือง การศึกษา สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตเด็กนอกระบบ ความเสมอภาคทางเพศ และการมีส่วนร่วมของเยาวชนตามกลไกที่กฎหมายรองรับในฐานะสภาเด็กและเยาวชน

การจัดประชุมครั้งนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากเวทีสิทธิเยาวชน ครั้งที่ 1 “การมีส่วนร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมของเยาวชนนักกิจกรรม”เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558   ดำเนินการโดยโครงการพลังเยาวชนเพื่อสุขภาวะทางเพศ (3C4TEEN) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA)

Thailand Youth Activist Network หรือ ทะยาน ถือเป็นการรวมตัวกันครั้งแรกของกลุ่มเยาวชนจากทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายสำคัญร่วมกัน คือรวมกลุ่มเยาวชนที่ทำงานขับเคลื่อน 6 ประเด็นทางสังคม(การศึกษา การเมืองและประชาธิปไตย สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตเด็กนอกระบบ ความเสมอภาคทางเพศ และการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนฯ) ให้เป็นเครือข่าย ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายในประเด็นที่แต่ละกลุ่มทำงาน  โดยเยาวชนที่มาเข้าร่วมจำนวนกว่า 70 คน ได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิเยาวชน เพื่อนำไปเชื่อมโยงกับการทำงานของตนเองได้มากขึ้น อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนการทำงานบนฐานสิทธิมนุษยชน  และเป็นแบบอย่างของการทำงานที่ให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน “อย่างมีความหมาย”

และในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เครือข่ายได้จัดเสวนาภายใต้หัวข้อ “เมื่อผู้ใหญ่รังแกฉัน?” จริงไหมที่ผู้ใหญ่รังแกฉัน หรือเรายอมให้เขารังแก โดยเชิญผู้รับผิดชอบที่มีบทบาทในการส่งเสริมศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศ ได้แก่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน มาร่วมแลกเปลี่ยนถึงแนวคิดของการสร้างการมีส่วนร่วมจากเยาวชน และมีเยาวชนตัวแทนกลุ่มทำงานด้านการศึกษา และเยาวชนตัวแทนจากกลุ่มที่ทำงานเรียกร้องสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ ร่วมอยู่ในเวที พร้อมทั้งรับฟังแนวคิดของการให้คุณค่ากับเด็กและผู้ใหญ่ในสังคมไทยจากนักเขียนชื่อดังด้วย

หลังจบการเสวนา เครือข่าย ทะยาน ได้ประกาศจุดยืนของการรวมตัวกันต่อหน้าสื่อและสาธารณชน พร้อมทั้งยืนยันจะร่วมกันขับเคลื่อน ติดตาม และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยใช้การมีส่วนร่วมของเครือข่ายต่อไป

tyan-8

tyan-2

เสวนาหัวข้อ “เมื่อผู้ใหญ่รังแกฉัน?” จริงไหมที่ผู้ใหญ่รังแกฉัน หรือเรายอมให้เขารังแก ผู้ร่วมเสวนา       วีรพร นิติประภา : นักเขียนรางวัลซีไรต์, พริษฐ์ ชิวารักษ์ : กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท, สมชาย ศรีรักษ์ : นักกิจกรรมเยาวชนชาติพันธุ์ และ เทพวัลย์ ภรณวลัย : กรมกิจการเด็กและเยาวชน ดำเนินรายการโดย พชรพรรษ์ ประจวบลาภ : เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร

tyan-6

แถลงการณ์
เปิดตัวเครือข่ายเยาวชนนักกิจกรรมประเทศไทย
Thailand Youth Activist Network

เครือข่ายเยาวชนนักกิจกรรมประเทศไทย Thailand Youth Activist Network หรือ ทะยาน เป็น เครือข่ายเยาวชนที่เคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม โดยมีเป้าประสงค์ คือ เยาวชนต้องสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างศักยภาพและบทบาทเยาวชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการจัดการระบบการศึกษาต้องเป็นทางเลือกของเยาวชน ด้านการจัดการและการจัดสรรทรัพยากรชุมชนท้องถิ่นต้องมีความเสมอภาคและเป็นธรรม และการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมสุขภาวะทางเพศที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพเยาวชน และผลักดันเชิงระบบให้เยาวชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในประเด็นสังคมในด้านการสร้างและเสริมพลเมืองให้เข้มแข็ง และการสร้างความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนภายใต้สังคมและการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

โดยเยาวชนต้องการมีส่วนร่วมในติดตามการดำเนินงาน ติดตามการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน การศึกษา และข้อมูลต่างๆ เพื่อที่จะนำไปแลกเปลี่ยนกับภาคีเครือข่ายและนำไปสู่การสร้างความเข้าใจและการพัฒนาสังคมร่วมกันกับภาคส่วนอื่นๆ ให้ดียิ่งขึ้น

ขอแสดงความนับถือ
Thailand Youth Activist Network

print

Leave a Reply