ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนต้องคำนึงถึงการรักษาความลับระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน ครูกับผู้ปกครอง ผู้ปกครองกับนักเรียน เพราะเรื่องเพศเป็นประเด็นละเอียดอ่อน

โครงการส่งเสริมเพศวิถีศึกษาสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา – มูลนิธิแพธทูเฮล์ท
print

Leave a Reply