dscf7026
ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนฯ พร้อมเครือข่ายร่วมกันออกแบบโครงสร้างการทำงานในเครือข่ายของตนเอง เพื่อติดตามการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของกฎหมายที่ยืนอยู่บนหลักการสิทธิของวัยรุ่น

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีชื่อว่า การประชุมวางแผนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเยาวชน ในการติดตามการบังคับใช้ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องโทปาซ 1 โรงแรมริชมอนด์จังหวัดนนทบุรี โดย มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) ร่วมกับ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNFPA Thailand)

ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยเยาวชนจากกลุ่มต่างๆ  เช่น สภาเด็กและเยาวชนเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ, กาฬสินธุ์, เชียงราย และเยาวชนที่รวมตัวกันในนามสมาพันธ์เด็กและเยาวชน ศรีสะเกษ, กลุ่มพลังโจ๋ พลังสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสุขภาวะทางเพศ จังหวัดแพร่ ต่างร่วมกันวิเคราะห์ถึงโครงสร้างการบริหารที่อยู่ภายใต้กลไก พ.ร.บ. การป้องกันการตั้งครรภ์ฯ และ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และประสบการณ์การเข้าร่วมของแต่ละกลุ่ม จากนั้น ทั้งหมดได้ร่วมกันออกแบบโครงสร้างที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในระดับชุมชนตามพื้นที่ของแต่ละคน เพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วมของเยาวชนอย่างมีความหมาย ซึ่งต้องมีทั้งที่นั่งของผู้แทนเยาวชนในระดับผู้กำหนดนโยบาย และกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายเพื่อให้มีหุ้นส่วนทุกภาคี

ขณะเดียวกัน การประชุมครั้งนี้ แต่ละกลุ่มยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานตามประสบการณ์และภารกิจหลักของแต่ละกลุ่มในระดับพื้นที่ ทำให้เยาวชนเห็นบทบาทของตนเองต่อชุมชนและการเชื่อมโยงทำงานแบบเป็นภาคี ซึ่งนำมาสู่การเรียกร้องให้มีการเติมเต็มความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน เพื่อให้เยาวชนสามารถทำงานเชิงผลักดันเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธู์ในวัยรุุ่นอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไปพร้อมกัน

dscf6823

dscf6919

dscf7019

dscf6967

print

Leave a Reply