10 ขวบ ถือเป็นวัยแรกรุ่นสําหรับเด็กชายและเด็กหญิงที่จะได้มีโอกาสแสดงออกอย่างอิสระมากขึ้น แต่ด้วยการกีดกันทางเพศ ทําให้ภาระและความเสี่ยงตกอยู่กับ เด็กผู้หญิงมากกว่า ทั่วโลกมีเด็กหญิงวัยนี้ ประมาณ 10 ล้านคนที่ถูกกดขี่ ให้เป็นแรงงานในบ้าน ถูกจับแต่งงานกับคนที่อายุมากกว่า ทําให้ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน พวกเธอหมดโอกาสที่จะเห็นหนทางข้างหน้าของชีวิต ไม่มีโอกาสได้พบเจอสิ่ งใหม่ๆ

UNFPA ไดเปดเผยรายงานสถานการณประชากร ป 2559 เนนยํ้าถึงความสําคัญของการจัดสวัสดิการแกเด็กหญิงวาจะสงผลอยางแทจริงตอเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามที่ องคการสหประชาชาติไดกําหนดขึ้นโดยอาศัยกรอบความคิด ของการมองการพัฒนาเปนมิติ (Dimensions) ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมใหมีความเชื่อมโยง ซึ่งใชเปนทิศทางการพัฒนาตั้งแตเดือนกันยายนป 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ป เปาหมายทั้ง 17 ขอนั้น ขอที่เรียกรองใหขจัดความยากจน ในทุกรูปแบบทุกที่ บรรลุถึงความเทาเทียมทางเพศ และเสริมสรางพลังใหแกสตรีและเด็กหญิงทุกคน และการสรางความมั่นใจวาทุกคนมีสุขภาวะในการดํารงชีวิต และความเปนอยูที่ดีในทุกชวงอายุ ขอเรียกรองเหลานี้จะไมมีวันบรรลุผลไดเลยหากปราศจาก ซึ่งการตระหนักถึงศักยภาพและสิทธิของเด็กผูหญิงทั่วโลก

1_info_nov_the-worlss-future_a4_edit6_page_1 1_info_nov_the-worlss-future_a4_edit6_page_2ดาวน์โหลดไฟล์

print

Leave a Reply