อินโฟกราฟฟิกแสดงเส้นทางก่อนที่ประเทศไทยจะประกาศใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องในวัยรุ่น เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 โดยกฎหมายฉบับนี้เป็นฉบับแรกของโลกที่ประกาศชัดเจนถึงสิทธิของวัยรุ่นในการตัดสินใจได้ด้วยตนเองในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ซึ่งนำไปสู่การตั้งครรภ์

กว่าจะเป็น พรบ ขนาด A4

ดาวน์โหลดอินโฟกราฟฟิกขนาด Roll Up

print

Leave a Reply