เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2559 ที่ มนตรีรีสอร์ท ดอนเมือง กรุงเทพฯ มีเยาวชนกว่า 20 คนจาก 17 กลุ่ม ทั่วประเทศ ที่ทำงานใน 6 ประเด็น ได้แก่ การศึกษา การสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน  การเมืองและสิทธิมนุษยชน เด็กนอกระบบโรงเรียน  สิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน และบทบาทและความเท่าเทียมทางเพศสภาพ  มาร่วมกันเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารโครงการ ในเวที “โครงการอบรมการบริหารจัดการโครงการและพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ จับประเด็น” ซึ่งจัดโดยโครงการพลังเยาวชนเพื่อสุขภาวะทางเพศ (3c4teen) ภายใต้มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNFPA Thailand)

เนื้อหาสำคัญที่เกิดขึ้นเวทีแห่งนี้ในวันแรกคือ การที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาร่วมให้ความรู้ถึงแนวทางนำเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณว่าหัวใจของการบริหารโครงการนั้นอยู่ที่ความชัดเจน เป็นรูปธรรม และสามารถดำเนินการได้จริงโดยอยู่บนฐานข้อมูลของพื้นที่ และการบริหารโครงการที่ต้องคิดถึงการขยายผลในเชิงนโยบายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ได้จริง

นอกจากนั้น ผู้เข้าร่วมยังได้รับความรู้เรื่องการจัดทำเอกสารการเงินซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจถึงความสำคัญของกฎระเบียบการเงินที่แสดงถึงความชัดเจน โปรงใส ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

ในวันที่สองของการจัดประชุม ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนถึงความสำคัญและทักษะในการฟังเพื่อจับประเด็นว่ามีประโยชน์อย่างไรในการทำงานทั้งภายในและการทำงานกับกลุ่มเป้าหมาย และได้ร่วมกันฝึกทักษะต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและชำนาญเพิ่มขึ้น

“แต่ละโครงการที่นำเสนอน่าสนใจ แม้เป็นโครงการเล็ก แต่ก็ชัดเจน อยากให้คำนึงถึงเรื่องการเขียนโครงการว่าต้องแสดงให้เห็นว่าเป้าหมายคืออะไร และอยากทำอะไร ผลลัพธ์ ผลผลิต ต้องตอบโจทย์ของโครงการและตอบโจทย์ชุมชนไปพร้อมกันด้วย”

DSC_0578

DSC_0574

IMG_1482

DSC_0566

DSC_0571

DSC_0576

DSC_0569

print

Leave a Reply