เนเธอร์แลนด์เคยมีอัตราท้องในวัยรุ่นสูงเป็นอันดับต้นๆ ของยุโรป แต่หลังจากทำงานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องจากภาคส่วนต่างๆ จึงทำให้เนเธอร์แลนด์มีอัตราการเกิดและยุติการตั้งครรภ์ต่ำที่สุดในโลก(ปี 2011-2012) เกิดจากภาครัฐให้การสนับสนุนและดูแลสวัสดิการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเยาวชนไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขและการสอนเรื่องเพศศึกษาและความสัมพันธ์ในทุกระดับ

โดยเฉพาะด้านนโยบายสาธารณสุขนั้นได้นำเอาผลของงานวิจัยมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบเพื่อลดปัญหาการท้องไม่พร้อม การยุติการตั้งครรภ์ การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์รวมถึง HIV ด้วย ซึ่งไม่มีการแทรกแซงหรืออิทธิพลจากนักการเมืองหรือความเชื่อทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องเลย

campaign_model_Netherland_Thaiversionการเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขสำหรับวัยรุ่นนั้น ก็จะทำให้เข้าถึงง่าย ราคาไม่สูงไปจนถึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยใช้กลไกหลักประกันสุขภาพชาติเข้ามารองรับ รวมถึงจัดการสอนเพศศึกษาอย่างรอบด้านในทุกระดับและนำมาเป็น Key message ในการรณรงค์สื่อสารทั่วประเทศควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง ผ่านสื่อทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น internet โทรทัศน์ วิทยุ ภาพยนตร์ ป้ายโฆษณาต่างๆ บาร์ ดิสโก้เธค ร้านขายยา สถานบริการสาธารณสุข เป็นต้น และสื่อเองก็ทำงานบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิและเข้าใจ งานรณรงค์จึงออกมาในเชิงสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา มีอารมณ์ขันและสนุกสนาน อีกทั้งมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย

การสอนเพศศึกษาอย่างรอบด้านไม่ได้แยกออกมาเป็นวิชาเสริม แต่รวมไว้ในหลักสูตรทุกระดับ โดยครูผู้สอนต้องได้รับการอบรมและพร้อมตอบคำถามนักเรียนอย่างถูกต้อง ทุกระดับทำงานไปพร้อมกับรวมถึงครอบครัวที่ต้องเปิดใจพูดคุยกับวัยรุ่นในเรื่องเพศและความสัมพันธ์ ผู้ใหญ่ในสังคมมองเรื่องเพศเป็นเรื่องธรรมชาติและปกติที่ต้องมีพื้นฐานมาจากสิทธิ เคารพและรับผิดชอบ ระดับสังคมได้นำ 3 สิ่งนี้มาสร้างสมดุลผ่านความเชื่อและทัศนคติของสังคมจนเกิดเป็นบรรทัดฐานของสังคมในการสร้างความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา

print

Leave a Reply