Extra_info_160706-04

สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ (reproductive rights)  คือ สิทธิที่ถูกระบุไว้แล้วในกฎหมายและข้อตกลงต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ เป็นสิทธิพื้นฐานของบุคคลและของคู่สมรส ประกอบด้วยสิทธิมนุษยชน 12 ประการ

 • สิทธิในชีวิต
 • สิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยของบุคคล
 • สิทธิในความเสมอภาคและความเป็นอิสระจากการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ
 • สิทธิในความเป็นส่วนตัวสิทธิในเสรีภาพแห่งความคิด
 • สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารและการศึกษา
 • สิทธิในการเลือกว่าจะสมรสหรือไม่
 • สิทธิในการวางรากฐานและการวางแผนครอบครัว
 • สิทธิในการตัดสินใจว่าจะมีบุตรหรือไม่ และจะมีเมื่อใด
 • สิทธิในการดูแลและป้องกันสุขภาพ
 • สิทธิในการได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
 • สิทธิในเสรีภาพในการชุมนุมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
 • สิทธิในการปลอดจากการถูกทารุณกรรมและการปฏิบัติมิชอบ

อนามัยการเจริญพันธุ์ (reproductive health) ใน พ.ศ. 2540 กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศนโยบายอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยให้คํานิยามใหม่ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นว่า “ภาวะความสมบูรณ์ แข็งแรงของร่างกายและจิตใจที่เป็นผลสัมฤทธิ์อันเกิดจากกระบวนการและหน้าที่ของการเจริญพันธุ์ที่สมบูรณ์ของทั้งชายและหญิง ทุกช่วงอายุของชีวิตซึ่งทําให้เขาเหล่านั้นสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข” คํานิยามของอนามัยการเจริญพันธุ์ เหมือนกับของสุขภาพอนามัย แต่เป็นเรื่องของระบบสืบพันธุ์ ทั้งในด้านหน้าที่กระบวนการเจริญพันธุ์ และพฤติกรรมทางเพศที่รับผิดชอบ  ประกอบด้วยปัจจัยพื้นฐาน 3 อย่าง คือ

 • มีความสามารถ (ability) ในการจะมีบุตรและควบคุมการเจริญพันธุ์ของตนเอง มีเสรีภาพที่จะเลือกว่าจะมีบุตรเมื่อไร ถี่ห่างเท่าไร ตลอดจนมีความพึงพอใจในเพศสัมพันธ์
 • ประสบผลสําเร็จ (success)โดยมีอัตราตายของมารดาและทารกต่ำ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ลูกที่เกิดมาได้รับการพัฒนาให้สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
 • ปลอดภัย (safety)มีโอกาสเลือกวิธีคุมกําเนิดที่ปลอดภัยมีประสิทธิภาพ ราคาถูก รวมทั้งมีสิทธิที่จะได้รับบริการทางการแพทย์ที่ทําให้ผู้หญิงมีความปลอดภัยในด้านการตั้งครรภ์ การคลอดบุตรและบุตรที่เกิดมามีความแข็งแรงสมบูรณ์ รวมทั้งมีชีวิตทางเพศที่ปลอดภัย

คําว่า “สุขภาพอนามัยการเจริญพันธุ์” หรือ “อนามัยการเจริญพันธุ์” ไม่ใช่เป็นคําใหม่ หรือเรื่องใหม่ แต่เป็นคําที่มีใช้ในวงการแพทย์และสาธารณสุขนานแล้ว ในปี 2537 มีการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องประชากรและการพัฒนา (International Conference on Population and Development หรือ ICPD) ซึ่งเป็นการประชุมประชากรโลกครั้งล่าสุด ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ได้มีการหยิบยกเอาเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ขึ้นมาเป็นหัวข้อสําคัญที่ทุกประเทศทั่วโลกนําไปพิจารณาดําเนินการตามมติของที่ประชุมเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาประชากร รัฐบาลไทยส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมและตกลงที่จะพัฒนาคุณภาพประชากรให้มีอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ดี โดยประกาศนโยบายอนามัยการเจริญพันธุ์ว่า คนไทยทุกคนทั้งหญิงและชายทุกกลุ่มอายุต้องมีอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ดี

print

Leave a Reply