หนังสือรวมบทความจากเว็บไซต์ 3c4teen “เคล็ดลับในการจัดบริการที่เป็นมิตรสําหรับวัยรุ่น” เล่มนี้ เป็นการคัดสรรบทความที่เผยแพร่ผ่านทางเวบไซต์เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการที่เป็นมิตรสําหรับวัยรุ่นได้ใช้เป็นแนวทางในการทํางานบริการด้านสุขภาพแก่วัยรุ่นให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล โดยคํานึงถึงสิทธิและการรักษาความลับเพื่อสร้างความมั่นใจในการมาใช้บริการของวัยรุ่น

ดาวน์โหลด “เคล็ดลับในการจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น”

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

print

Leave a Reply