นับจากปี 1990 เป็นต้นมา ตัวเลขแม่วัยรุ่นอเมริกันอายุ 15-19 ปี ลดลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ปี 2013 สหรัฐฯ มีแม่วัยรุ่น 27 คน ใน 1,000 คน ลดลงถึง 57% เทียบกับปี 1991 และลดลง 10% เมื่อเทียบกับปี 2012 แต่เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศพัฒนาด้วยกันแล้ว อัตราการคลอดของวัยรุ่นสหรัฐยังสูงกว่าหลายประเทศ (วัยรุ่น 3 ใน 10 คน ตั้งท้องอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนถึงอายุ 20 ปี) ดังนั้น รัฐบาล จึงตั้งเป้าหมายว่าจะลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลงอีก โดยเน้นทำงานกับวัยรุ่นผิวสีซึ่งมีอัตราการตั้งครรภ์ สูงกว่าตัวเลขโดยรวมของประเทศ

แผนการทำงานเพื่อป้องกันวัยรุ่นตั้งท้องของปี 2010-2015 สหรัฐฯ ต้องการเห็นผลลัพธ์ ดังนี้

 • ลดอัตราการคลอดของแม่วัยรุ่นในพื้นที่เป้าหมายลง 10%
 • ลดจำนวนวัยรุ่นตั้งท้องในพื้นที่เป้าหมาย
 • เพิ่มจำนวนเยาวชนในกลุ่มที่ชะลอหรือยังไม่มีเพศสัมพันธ์
 • เพิ่มจำนวนการใช้ถุงยางอนามัยและการคุมกำเนิดด้วยวิธีการอื่นๆ และใช้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอในกลุ่มเยาวชนที่มีเพศสัมพันธ์
 • เพิ่มจำนวนเยาวชนในพื้นที่เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพื่อป้องกันการตั้งท้องในวัยรุ่น ซึ่งเป็นโครงการประเภททำงานบนฐานข้อมูล และโครงการประเภทพัฒนาต่อยอด จากฐานข้อมูล
 • เพิ่มจำนวนเยาวชนที่ได้รับการส่งต่อไปยังระบบบริการสุขภาพในพื้นที่เป้าหมาย
 • เพิ่มจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความรู้ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โดยใช้ฐานข้อมูลประกอบและการพัฒนาต่อยอดจากข้อมูล
 • พัฒนาศักยภาพของผู้ทำงานร่วมกันในพื้นที่เป้าหมาย ให้สามารถคัดเลือก บูรณาการ และประเมินผลโครงการทำงานบนความต้องการและทรัพยากรโดยสอดคล้องกับฐานข้อมูล

ในการใช้ฐานข้อมูลประกอบการทำงาน โครงการต่างๆ ต้องมีข้อมูลที่ชี้ให้เห็นความรู้ ทักษะ ความเชื่อ หรือทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการตั้งท้องในวัยรุ่น ประกอบด้วย

 1. ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ รวมทั้งวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์
 2. การรับรู้โอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี
 3. ค่านิยมเรื่องเพศสัมพันธ์และการรักนวลสงวนตัว
 4. ทัศนคติต่อถุงยางอนามัย ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
 5. การรับรู้ถึงอิทธิพลในกลุ่มเพื่อนและพฤติกรรมที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์
 6. ทักษะปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์และทักษะการใช้ถุงยางอนามัย
 7. ความตั้งใจในการชะลอการมีเพศสัมพันธ์และจำนวนคู่นอน
 8. การสื่อสารกับพ่อแม่ ผู้ปกครองในเรื่องเพศสัมพันธ์ ถุงยางอนามัย และการคุมกำเนิด
 9. ทักษะส่วนตัวเพื่อห่างจากพฤติกรรมที่นำไปสู่การติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ
 10. การรู้จักหลีกเลี่ยงสถานที่ สถานการณ์ที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์
 11. ความตั้งใจแน่วแน่ในการใช้ถุงยางอนามัย

เรียบเรียงจากเอกสาร Preventing Teen Pregnancy 2010-2015

 

print

Leave a Reply