วิกตอเรียคือผู้อพยพหลบหนีจากซีเรีย แต่งงานตั้งแต่อายุ 16 ปี และตอนนี้ขณะที่อายุ 17 ปี ต้องเลี้ยงดูลูกอ่อนอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยที่ประเทศจอร์แดน วิกตอเรียหวนนึกถึงเมื่อครั้งยังเป็นสาวแรกรุ่นวัย 13 ปี จำได้ว่าตัวเองเรียนหนังสือค่อนข้างใช้ได้จนถึงขั้นเก่งทีเดียว เมื่อสงครามปะทุ วิกตอเรียเล่าว่า “เราไม่มีอะไรต้องกังวลใจ คิดอยู่อย่างเดียวว่าจะเรียนต่อให้สูงๆ จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายหรือเป็นอะไรก็ได้ที่อยากเป็น…เป็นครู เป็นหมอ คือชีวิตเป็นปกติสุขดีทุกอย่าง”แต่สำหรับวิกตอเรียและเด็กกับผู้หญิงอื่นอีกนับล้านคนที่ติดอยู่ในภาวะวิกฤตเช่นนี้ ชีวิตปกติแบบใหม่ที่พวกเขาต้องเผชิญมีแต่ความหวาดผวา หรือแม้แต่ร้ายแรงถึงชีวิต ดังนั้น ถ้อยแถลงที่ผมจะนำไปเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดด้านมนุษยธรรมโลก จึงเป็นสารที่ต้องการสื่อว่าเราต้องทำเรื่องสตรีและเยาวชนให้เป็นประเด็นหลักของการดำเนินงานด้านมนุษยธรรม

ทุกวันนี้ มากกว่าร้อยละ 75 ของคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวิกฤตต่างๆ คือเด็กและสตรี โดยมีวัยรุ่นอายุ 10-19 ปี เป็นสัดส่วนใหญ่ของประชากรที่ตกอยู่ในสถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะหลังความขัดแย้ง พวกเขาต่างก็มีความหวังและความฝันเหมือนเราๆ ท่านๆ ทุกผู้ทุกนาม ทั้งยังต้องการมีอนาคตที่ดีที่สุดอีกด้วย

ผู้หญิงหลายคนอาจตั้งครรภ์และคลอดลูกในระหว่างสถานการณ์ความขัดแย้ง ขณะอพยพในฐานะผู้ลี้ภัย หรือช่วงเกิดเหตุพิบัติภัยต่างๆ กระนั้นก็ตาม การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกลับยิ่งทำให้ผู้หญิงและเด็กอ่อนเหล่านี้ตกอยู่ในความเสี่ยงอันเนื่องมาจากภาวะขาดแคลนบริการทางการแพทย์ กอปรกับอีกหลายกรณี ได้แก่ การบอบช้ำทางจิตใจ ภาวะทุโภชนาการและโรคภัยไข้เจ็บ ตลอดจนความรุนแรง ทั้งความรุนแรงทางเพศ การค้ามนุษย์ และการสมรสในวัยเยาว์

แม้วิกตอเรียจะรอดชีวิตจากการคลอดและให้กำเนิดเด็กชายผู้แข็งแรงสมบูรณ์ดี และยังได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ แต่ผู้หญิงคนอื่นก็ไม่ได้โชคดีอย่างนี้ทุกคน จะเห็นได้จากสถิติการตายของมารดาถึงร้อยละ 60 และร้อยละ 45 ของทารกแรกเกิด พบในประเทศที่ได้รับผลกระทบหรือมีแนวโน้มที่จะมีสถานการณ์ขัดแย้ง การถูกผลักดันให้ออกจากพื้นที่ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ นอกจากนี้ยังคาดว่ามีผู้หญิงประมาณ 500 คน เสียชีวิตในแต่ละวันโดยมีสาเหตุจากการตั้งครรภ์และคลอดบุตรขณะที่อยู่ในสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมที่มีความเสี่ยงและเปราะบาง

ในที่ประชุมสุดยอดว่าด้วยการดำเนินงานด้านมนุษยธรรมโลกครั้งนี้ UNFPA มีแผนเปิดตัวโครงการเกิดรอดปลอดภัย หรือ Safe Birth Even Here เพื่อสร้างความตระหนักในความจำเป็นที่จะต้องปกป้องสุขภาพของสตรี เด็กหญิง และทารกในพื้นที่สงคราม ค่ายผู้ลี้ภัย และภาวะผลพวงของภัยพิบัติทางธรรมชาติ

โครงการนี้จะเป็นการช่วยเสริมแรงความพยายามส่งเสริมการเข้าถึงบริการและสิทธิในสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์โดยถ้วนหน้าตามที่ผู้นำโลกตกลงและกำหนดให้เป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก พ.ศ. 2573

ปัจจุบันนี้ สตรีและเยาวชนมักจะอยู่แถวหน้าในฐานะผู้นำและตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงในชุมชนและครอบครัวของตนเอง ทว่าผลงานของพวกเขาโดยมากกลับไม่เป็นที่รับรู้ อีกทั้งเสียงก็ไม่เป็นที่รับฟังในกระบวนการตัดสินใจ

เราจึงต้องสนับสนุนการเป็นผู้นำของสตรีและเยาวชนเพื่อสร้างโลกใบใหม่ที่สงบสุขและปลอดภัยยิ่งขึ้น

เราต้องทำให้สิทธิ ศักดิ์ศรี และความปลอดภัยของสตรีและเยาวชนกลายเป็นประเด็นหลักของการดำเนินงานด้านต่างๆ ของเรา ความสำคัญเร่งด่วนสองลำดับแรกที่สำคัญคือ การปกป้องสิทธิในสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ และสิทธิในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นอิสระจากความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ

ในที่ประชุมครั้งนี้ เรายังจะเรียกร้องให้มีความพยายามร่วมกันในการป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงบนฐานเพศภาวะ ซึ่งมักจะมีความขัดแย้งและร้ายแรงมากขึ้น ขณะที่ตัวบทกฎหมายกลับพิโยกพิเกนและความเปราะบางก็เพิ่มขึ้นทวีคูณ เราต้องสร้างความมั่นใจว่ามีการจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอและยั่งยืนในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ให้แก่ความจำเป็นด้านมนุษยธรรมและประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ถูกทอดทิ้งมายาวนานและได้รับงบประมาณไม่เพียงพอมาตลอด

โดยการปกป้องสิทธิในสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์นี้ เราควรเร่งส่งเสริมความรับผิดชอบต่อประชากรที่ได้รับผลกระทบให้ดียิ่งขึ้น โดยตอบสนองความต้องการพิเศษของสตรีและเด็กผู้หญิงวัยรุ่น และนำไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ

การมีส่วนร่วมของเยาวชนอย่างเต็มรูปแบบคือสิ่งจำเป็นในการสร้างอนาคตที่เราต้องการ ผมขอเรียกร้องให้พันธมิตรทั่วโลกมาร่วมกันทำข้อตกลงเพื่อเยาวชนในการดำเนินงานด้านมนุษยธรรม ที่เราจะเปิดตัวในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ อันเป็นข้อตกลงที่ทำขึ้นร่วมกับเยาวชน เพื่อทำให้ความจำเป็นเร่งด่วนและความต้องการของเยาวชนได้รับการตอบสนองอย่างแท้จริง เยาวชนควรได้เข้าร่วมเพื่อให้คำชี้แนะ ให้ข้อมูล และมีส่วนร่วมด้วยวิธีการที่มีความหมายอย่างแท้จริงในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานด้านมนุษยธรรมและกระบวนการสร้างสันติภาพ

ความพยายามร่วมกันกับผู้หญิงและเยาวชน เพื่อผู้หญิงและเยาวชนของเราในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ตระหนักในสันติภาพและความมั่นคง เสริมสร้างความแข็งแกร่งของการลดความเสี่ยงและพลังเข้มแข็งและสร้างสรรค์ ตลอดจนเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานด้านมนุษยธรรม

นอกจากนี้เรายังจะได้เร่งขับเคลื่อนหลักการที่ประกาศโดยเลขาธิการองค์การสหประชาชาติไว้ในวาระเพื่อมนุษยชาติ ซึ่งให้แนวทางของพันธสัญญาแก่การประชุมสุดยอดด้านมนุษยธรรมโลก อันได้แก่ การป้องกันและยุติความขัดแย้ง การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรม การเปลี่ยนชีวิตของผู้คน

ด้วยการลงทุนกับวิกตอเรียรวมทั้งผู้หญิงและเยาวชนอื่นอีกนับล้านคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ เราได้ดำเนินการสานต่อความรับผิดชอบร่วมกันของเราในการลดการสูญเสียของมนุษย์และขจัดความทุกข์ทรมาน สร้างโลกที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในปัจจุบันและสำหรับลูกหลานในอนาคต และไม่ปล่อยให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

ดร. บาบาทุนเด้ โอโซทิเมฮิน

ผู้อำนวยการบริหารกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ

แปลจาก Time to Put Women and Young People at Centre of Humanitarian Action

print

Leave a Reply