อินโฟกราฟฟิกเพื่อเห็นแนวทางการทำงานอย่างจริงจังในการลงทุนกับเด็กและวัยรุ่นหญิง

 

นับจำนวนเด็กผู้หญิง

1.สร้างดัชนีเด็กหญิงทั่วโลก: เด็กสาวที่มีสถานะดีและแย่ที่สุดอยู่ที่ไหนบ้างในโลกเมื่อจำแนกตามประเทศและอายุ จัดอันดับประเทศเป็นประจำทุกปีตามผลการดำเนินงานของแต่ละชาติ โดยจัดทำเป็นดัชนีที่จำแนกข้อมูลตามอายุและรายงานคะแนนรวมตามตัวชี้วัด เช่น ภาวะเจริญพันธุ์วัยรุ่น ร้อยละของเด็กสาวที่แต่งงานก่อนอายุ 15 และ 18 ความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ อัตราการสำเร็จการศึกษา และอัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน

2.ให้ความสำคัญกับจำนวนประชากรเด็กหญิง: เพื่อลดโอกาสจากการถูกแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งจากการแต่งงานต่ำกว่าเกณฑ์อายุนั้น ต้องทำให้แน่ใจว่ามีการขึ้นทะเบียนแจ้งเกิดและออกใบสูติบัตรให้แก่การเกิดมีชีพทุกครั้ง พร้อมกับออกเอกสารประจำตัวบุคคลให้แก่เด็กหญิงและเด็กชายที่อายุเกิน 12 ปี

3.ติดตามและรายงานผลด้านความก้าวหน้าของสตรีวัยรุ่นเป็นประจำทุกปี: มีการลงทุนที่ระดับใดและประเภทใดบ้าง รวมทั้งการลงทุนเหล่านั้นเกิดผลใดแล้วบ้าง ทุกภาคส่วนสามารถดำเนินการได้ และควรติดตามการได้รับผลประโยชน์ของโครงการตามอายุและเพศ เพื่อตรวจสอบว่าสตรีวัยรุ่นได้รับประโยชน์หรือไม่ เด็กกลุ่มใดบ้างได้รับประโยชน์ และได้รับการสนับสนุนที่ระดับใด

 

ลงทุนกับเด็กผู้หญิง

4. สนับสนุนเงินทุนเพิ่มขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับวัยรุ่นหญิง: เพิ่มค่าใช้จ่ายด้านความเท่าเทียมกันทางเพศของโครงการร่วมพัฒนาแบบทวิภาคีโครงการต่างๆ โดยขึ้นจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 30 ด้วยการลงทุนกับเด็กหญิง สำรวจวิธีที่มูลนิธิเอกชนสามารถตอบสนองความต้องการของเด็กหญิงได้อย่างไร

5.ลงทุนด้านการศึกษาของเด็กหญิง: พัฒนาโครงการต่างๆ ที่จะช่วยให้เด็กหญิงก้าวไปจนถึงโรงเรียนมัธยม ปรับปรุงคุณภาพของการศึกษาระดับประถมศึกษา เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กหญิงเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่โรงเรียนมัธยม ลงทุนในด้านความร่วมมือภาครัฐ/เอกชน เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กหญิงมีโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมที่เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในภาคส่วนที่เป็นทางการ รายงานอัตราการลงทะเบียนและสำเร็จการศึกษาของเด็กหญิง

6.เอชไอวี/เอดส์: ใช้กลยุทธ์ที่กำหนดเป้าหมายไปยังสตรีวัยรุ่นในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี การสร้างกองทุนเฉพาะเด็กสาวภายใต้กองทุนโลกเพื่อต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย เพื่อสร้างศักยภาพของประเทศต่างๆ ในการดำเนินกลยุทธ์สำหรับเด็กสาวโดยเฉพาะ จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญทางเพศสภาวะและเด็กผู้สาวในประเทศ อำนวยการสำนักงานภาคสนามให้ประเมินผลการดำเนินกลยุทธ์ และรายงานสถานะของเด็กผู้หญิ

7.ให้ความสำคัญกับการจัดทำข้อมูลและบริการด้านสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์: ออกแบบและให้ทุนสนับสนุนบริการการด้านสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่นหญิง ซึ่งเป็นบริการที่เข้าถึงได้ ครอบคลุมครบวงจร เป็นความลับ และไม่ตัดสิน ทั้งนี้ต้องทำให้แน่ใจว่าบริการและสื่อวัสดุต้องให้ข้อมูลเป็นภาษาตามท้องถิ่น ตั้งเป้าหมายที่เด็กสาวตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงเพื่อลดอัตราการตายของมารดาวัยรุ่นและอาการที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝีคัณฑสูตร

8.เพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ: พัฒนาโครงการฝึกงาน โอกาสเข้าฝึกอบรม และบทเรียนทางการเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนผ่านเด็กหญิงจากสถานศึกษาไปสู่ที่ทำงาน จัดให้มีรางวัลสิ่งจูงใจให้แก่บริษัทที่ใช้โครงการเหล่านี้ พัฒนาจรรยาบรรณที่ส่งเสริมให้เกิดการฝึกอบรม การจ้างงาน และการเพิ่มขีดความสามารถของเด็กสาวในสถานประกอบการ สนับสนุนคู่ค้าทางธุรกิจขนาดเล็กเพื่อดำเนินการวิเคราะห์กำไรต้นทุนในการจ้างงานเด็กสาวให้ทำงานที่ไม่ใช่งานแบบดั้งเดิม

 

สนับสนุนเด็กผู้หญิง

9.ใช้ประโยชน์จากวงข่ายอิทธิพลเพื่อให้ความสำคัญกับเด็กผู้หญิงและการลงทุนกับเด็กผู้หญิง: เปิดให้หุ้นส่วนทำงานมีส่วนร่วม เขียนและพูดสื่อสารเกี่ยวกับเด็กผู้หญิง จัดการประชุมภาคเอกชนเพื่อพัฒนาโครงการฝึกอบรม สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านจากสถานศึกษาไปสู่สถานประกอบการ และพัฒนานโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ กดดันรัฐบาลให้รับนโยบายไปปฏิบัติอันเป็นการเตรียมความพร้อมและปกป้องเด็กผู้หญิง ตลอดจนผ่านร่างและบังคับใช้กฎหมายที่จัดการกับความรุนแรง การเลือกปฏิบัติ การศึกษา บัตรประจำตัว สุขภาพ และอื่นๆ

10.ให้คนหนุ่มสาวมีส่วนร่วมโดยตรง: ให้เยาวชน (ทั้งหญิงและชาย) มีส่วนร่วมในการสนับสนุนในนามของเด็กผู้หญิง ให้เด็กผู้หญิงมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ผู้นำเกี่ยวกับชีวิตของพวกเธอ เพื่อให้มีการตรากฎหมายและกำหนดนโยบายที่เหมาะสมตลอดจนการออกแบบบริการและการสื่อสารสู่ภายนอก

print

Leave a Reply