เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้สามารถปกป้องตนเองในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์  ใน ปี 2559 UNFPA ประเทศไทย เปิดให้หน่วยงานที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพเยาวชนได้เสนอโครงการเข้ามา และมีโครงการทีไ่ด้รับคัดเลือกทั้งหมด 7 โครงการ โดยองค์กรเครือข่ายพัฒนาสิทธิเด็กและการปกป้องคุ้มครองเด็กภาคเหนือ  เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือก
เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2559 องค์กรเครือข่ายฯ ได้จัดอบรมให้แก่แกนนำเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา 5 แห่ง คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย และวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย  จำนวนรวม 150 คน ในชื่อ “ค่ายส่งเสริมศักยภาพเยาวชนอาชีวศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” โดยจัดที่ รังสินีรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์ที่สำคัญของการจัดค่ายครั้งนี้ คือ เพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามารถ และฝึกทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการป้องกันอนามัยเจริญพันธุ์ ได้แก่ การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี และเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขอนมัยเจริญพันธ์ุของกลุ่มเยาวชนที่ส่งผลต่อสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น สุขภาพ การศึกษา และการจ้างงานในอนาคตเมื่อจบสายวิชาชีพ รวมทั้งเกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างแกนนำเยาวชนทั้ง 5 วิทยาลัย

print

Leave a Reply