กรมอนามัย โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธ์ุ  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง ร่วมกันถอดบทเรียนในท้องถิ่นที่นำแนวคิดการทำงานเรื่องสุขภาวะทางเพศและอำเภออนามัยเจริญพันธุ์มาบูรณาการและดำเนินงานในระะดับตำบลที่ให้ความสนใจในการป้องกันปัญหาท้องในวัยรุ่นที่ได้ผล  ในชื่อ “ท้องถิ่นเข้มแข็ง เข้าใจวัยรุ่น: แนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เพื่อให้ข้อมูล สถานการณ์ปัญหาและภาพรวมเชิงนโยบายในเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศ ตลอดจนนโยบาย มาตรการ และโครงการต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และที่เปิดกว้างสำหรับการทำงานในด้านดังกล่าว รวมทั้งนำเสนอตัวอย่างการทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ที่ทุกแห่งล้วนมีการบูรณาการความร่วมมือ จากภาคีเครือข่ายได้อย่างน่าสนใจ โดยมุ่งหวังให้ผู้อ่านได้เห็นถึงรูปธรรมการทำงาน เพื่อให้เห็นถึงโอกาส ความเป็นไปได้ และเกิดแรงบันดาลใจจากองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่ได้มีการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวมาก่อนหน้า

เนื้อหาที่สำคัญยิ่งของหนังสือ คือ บทที่ 3 การนำเสนอวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นถึงแนวทางที่จะการทำงานในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นขั้นตอน ในช่วงท้ายของแต่ละขั้นตอนยังมีการจัดทำแบบทดสอบความพร้อม เพื่อให้บุคลากรได้ตรวจสอบว่าได้มีการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนอย่างครบถ้วน เพื่อพร้อมสำหรับการเดินหน้าในขั้นตอนต่อไปแล้วหรือไม่

ดาวน์โหลดหนังสือได้ที่นี่

print

Leave a Reply