cover

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนควรได้รับข้อมูลที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เกี่ยวกับเพศวิถีและสัมพันธภาพ เพื่อจะได้มีทัศนคติและค่านิยมที่อยู่บนฐานของข้อเท็จจริง รวมทั้งมีความอ่อนไหวและเคารพต่อเพศภาวะ วิธีดังกล่าวนี้พบว่าใช้ได้ผลดีที่สุดในทุกประเทศทั่วโลก ส่วนทางเลือกอื่นๆ เช่น การไม่สอนเพศวิถีศึกษา เรื่องที่แต่งขึ้นมาหลอกๆ การให้ข้อมูลที่มีอคติ เพศศึกษาที่เน้นแต่ชีววิทยา และการส่งเสริมให้งดเว้นการมีเพศสัมพันธ์ ล้วนแต่ไม่ได้ผลสำหรับการป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมทั้งเอชไอวี

แนวทางการดำเนินงานเพศวิถีศึกษา โดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ: การให้ความสำคัญแก่สิทธิมนุษยชนและเพศภาวะ   เป็นเอกสารที่เสนอแนวทางการสนับสนุนของ UNFPA ต่อภาครัฐ และภาคีเครือข่ายในการออกแบบ ดำเนินการ และประเมินผลการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน โดยแสดงให้เห็นขั้นตอนต่างๆ ในการกำหนดลำดับความสำคัญ ขั้นตอนดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ และขั้นตอนการประเมินผลลัพธ์ที่ได้มาตรฐาน  เน้นหลักการพื้นฐานของเพศวิถีศึกษา และให้รายละเอียดองค์ประกอบเนื้อหาสาระสำคัญ นอกจากนั้น ยังนำเสนอและกำหนดกรอบการดำเนินงานช่วยเหลือที่สำคัญ และระบุเส้นทางการสร้างสมรรถนะภายในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น จึงเป็นเครื่องมือให้แก่ผู้บริหารโครงการและที่ปรึกษาทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาระดับประเทศ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่เยาวชนทั่วโลกบนพื้นฐานของสิทธิ

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม

print

Leave a Reply