โครงการพัฒนาโปรแกรมสุขภาวะทางเพศอย่างรอบด้านให้กับลูกจ้างสตรีในสถานประกอบการ โดย สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ เป็นหนึ่งใน 17 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก UNFPA ประเทศไทยUNFPA ประเทศไทยให้ความสำคัญแก่การลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน ด้วยเล็งเห็นว่าโลกในปัจจุบันมีประชากรวัยหนุ่มสาวเป็นจำนวนเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุซึ่งต้องพึ่งพาการนำของคนรุ่นใหม่ การสร้างและส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำของเด็กและเยาวชนในวันนี้จึงเรื่องที่ มีความสำคัญลำดับต้นๆ อย่างไรก็ดี เด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบันยังเผชิญปัญหาหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ในปี 2557 ได้ให้การสนับสนุนโครงการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้สามารถ ปกป้องตนเองในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ จำนวนรวม 17 โครงการโดยดำเนินงานในปี 2558

บทเรียนเพื่อพัฒนาสุขภาวะทางเพศอย่างรอบด้านเพื่อแรงงานสตรีไทย

โดย วสุรัตน์ หอมสุด: สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์

Female @ CPF 290558_8698

20150728_082428

“ไม่สะดวกที่จะดึงพนักงานจากไลน์การผลิตมาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งวัน”

“ปีนี้ยังไม่สะดวกที่จะทำโครงการ ปีหน้าค่อยว่ากันใหม่”

“ฟรีไหม? ถ้าไม่ฟรีไม่ทำนะ”

“อยากทำเรื่องนี้มานานแล้ว ติดต่อไปทางสาธารณสุขก็ไม่ว่างเข้ามาทำให้ เพราะแผนงานไม่ตรงกัน”

หลากหลายเหตุผลข้างต้นเป็นสิ่งที่ทางสมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ หรือ TBCAได้ยินได้ฟังจากสถานประกอบการหลายๆ แห่งที่เราได้เชิญชวนให้ร่วมกันพัฒนาโปรแกรมด้านสุขภาวะทางเพศให้กับลูกจ้างสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร

สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ได้เริ่มดำเนินโครงการพัฒนาโปรแกรมสุขภาวะทางเพศอย่างรอบด้านให้กับลูกจ้างสตรีในสถานประกอบการ หลังจากพบความจริงที่น่าเป็นห่วงว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมานั้น มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก เป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 และ 2 ตามลำดับ ในเพศหญิง และผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งสองชนิดนี้ส่วนใหญ่เป็นหญิงวัยทำงาน

อย่างไรก็ดี สมาคมฯเองในฐานะที่เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนก็ต้องพึงระลึกเสมอว่าจุดมุ่งหมายหลักของภาคธุรกิจนั้นคือการทำกำไรให้กับตนเอง การที่จะเข้าไปสะกิดเตือนให้ผู้บริหารร่วมทำกิจกรรมพัฒนาสุขภาวะทางเพศสำหรับพนักงานของตนนั้น ต้องสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารเห็นความสำคัญ รวมถึงพัฒนารูปแบบกิจกรรมที่ใช้เวลากระชับและวัดผลได้

โครงการพัฒนาโปรแกรมด้านสุขภาวะทางเพศให้กับลูกจ้างหญิงในสถานประกอบการ ในเขตกรุงเทพมหานคร จึงเริ่มต้นขึ้นในสถานประกอบการนำร่อง 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาหนองจอก และโรงแรมแลนด์มาร์ค โดยถือเป็นตัวแทนของพนักงานออฟฟิศ พนักงานโรงงาน และพนักงานโรงแรม ตามลำดับ ผ่าน 3 กระบวนการหลัก คือ  หนึ่ง พัฒนาหลักสูตรการอบรมแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักในการตรวจมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ  สอง สร้างความรู้สึกอันเป็นปกติในการตรวจสุขภาพอย่างเป็นประจำของพนักงานสตรี โดยจัดบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ รวมถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ในสถานประกอบการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  และสาม พัฒนาหนังสือเรียนรู้เรื่อง “สุขภาพสตรี สาระน่ารู้สำหรับพนักงานและผู้บริหารในสถานประกอบกิจการ” เพื่อให้พนักงานสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง

หลังจากที่สมาคมฯ เข้าไปดำเนินกิจกรรมในสถานประกอบการนำร่องเหล่านี้แล้ว พบว่าผลตอบรับล้วนเป็นไปในทางบวก เช่น สถานประกอบการแห่งหนึ่งได้ขยายผลกิจกรรมการออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ให้กับโรงงานสาขาอื่นๆ ในพื้นที่อีกสามแห่งโดยประสานงานกับหน่วยตรวจสุขภาพด้วยตนเอง

ในส่วนของพนักงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบว่ามีความเข้าใจในเรื่องสุขภาวะทางเพศมากขึ้น กลัวการตรวจภายในน้อยลง และสนใจดูแลสุขภาวะทางเพศของตัวเองกันมากขึ้น เหล่านี้สะท้อนมาจากถ้อยคำของพนักงานในระหว่างการสนทนากับทีมงาน TBCA

“ถ้าไม่มีหน่วยมาตรวจถึงที่นี่ ก็คงไม่มีโอกาสได้ตรวจ  ไหนจะต้องเดินทางไปตรวจแล้วต้องเสียวันลากิจอีก”   “ได้อบรมวันนี้เหมือนเป็นการเปิดกะโหลกตัวเอง อย่างเช่น เรื่องถุงยางอนามัยผู้หญิงนี่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลย ต้องขอบคุณทีมวิทยากรในวันนี้มากๆ”

สมาคมฯ ในฐานะองค์กรแนวร่วมภาคธุรกิจจะยังคงเดินหน้าต่อ เพื่อให้พนักงานและเจ้าของกิจการได้เกิดความตระหนักในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ และขยายวงไปยังชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งหาช่องทางขยายบทบาท  เชื่อมต่อสร้างสัมพันธ์กับภาคธุรกิจ รัฐบาล ตลอดจนองค์กรทั้งในและต่างประเทศ เหล่านี้คือพันธกิจของสมาคมฯ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางเพศที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกจ้างในสถานประกอบการไทย

print

Leave a Reply