โครงการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตำบลแม่อ้อ โดย ศูนย์เพื่อน้องหญิง อ.พาน จ.เชียงราย เป็นหนึ่งใน 17 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก UNFPA ประเทศไทย

UNFPA ประเทศไทยให้ความสำคัญแก่การลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน ด้วยเล็งเห็นว่าโลกในปัจจุบันมีประชากรวัยหนุ่มสาวเป็นจำนวนเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุซึ่งต้องพึ่งพาการนำของคนรุ่นใหม่ การสร้างและส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำของเด็กและเยาวชนในวันนี้จึงเรื่องที่ มีความสำคัญลำดับต้นๆ อย่างไรก็ดี เด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบันยังเผชิญปัญหาหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ในปี 2557 ได้ให้การสนับสนุนโครงการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้สามารถ ปกป้องตนเองในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ จำนวนรวม 17 โครงการโดยดำเนินงานในปี 2558

เรื่องเล่า…ศูนย์บริการสำหรับวัยรุ่นในหมู่บ้าน

การเริ่มต้นมิตรภาพและความไว้วางใจ

โดย นันท์นารี หลวงมอย: ศูนย์เพื่อน้องหญิง

IMG_4177[15-02-26]

IMG_4188

6

 

ทุก ๆ วัน แม่บัวนาคจะขับรถตู้รับส่งนักเรียนจากหมู่บ้านใหม่เจริญไปยังตัวอำเภอพาน ในจังหวัดเชียงราย ผู้โดยสารของเธอคือกลุ่มเด็กๆ ทั้งในวัยประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เธอเล่าว่าเวลาขับรถมักได้ยินเด็กๆ พูดคุยกันด้วยเรื่องราวจิปาถะประสาวัยรุ่น และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของภารกิจสำคัญในฐานะอาสาสมัครศูนย์บริการสำหรับวัยรุ่นประจำหมู่บ้าน

“เวลาขับรถ แม่มักจะได้ยินเด็กๆ คุยกันถึงเรื่องต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแฟน เพื่อน หรือแม้กระทั่งการมีประจำเดือน ทุกครั้งที่ได้ฟังก็อดคิดไม่ได้ว่า หากเขาต้องการคำตอบที่ถูกต้องหรือมาถามเรา จะตอบว่าอย่างไรดี” คำถามนี้ผุดขึ้นในใจแม่บัวนาคตลอดเวลา จนกระทั่งเธอได้เป็นตัวแทนของหมู่บ้าน เพื่อเข้ารับการอบรมและแลกเปลี่ยนความคิดมุมมองในการสื่อสารเรื่องเพศเชิงบวกกับวัยรุ่น ซึ่งแม่บัวนาคบอกว่าเธอรู้สึกมั่นใจและมีความสุขในการทำภารกิจนี้

เธอต้องคลุกคลีใกล้ชิดอยู่กับเด็กวัยรุ่น อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ที่เด็กๆ นั่งอยู่บนรถตู้ของเธอ แม่บัวนาคจึงคิดว่าตัวเองเหมาะสม อย่างยิ่งที่จะเป็นอาสาสมัครศูนย์บริการสำหรับวัยรุ่นประจำหมู่บ้านใหม่เจริญ เด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่คุ้นเคยและไว้วางใจในตัวแม่บัวนาค แวะเวียนไปหาเพื่อขอถุงยางอนามัย และพูดคุยเรื่องต่างๆ กับแม่บัวนาคอยู่เสมอ เธอใช้พื้นที่บ้านของเธอเป็นที่ตั้งศูนย์ฯ เพราะสะดวกในการนั่งสังสรรค์กับเด็กๆ มีลานกว้างในการทำกิจกรรม รวมทั้งตัวแม่บัวนาคเองก็มีลูกที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นด้วย ศูนย์บริการในบ้านแม่บัวนาคจึงมีความพร้อม เป็นมิตร และเป็นที่นิยมของวัยรุ่นในหมู่บ้านใหม่เจริญอย่างมาก

แม่บัวนาคเป็นหนึ่งในอาสาสมัครของ “โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตำบลแม่อ้อ” ริเริ่มขึ้นโดยศูนย์เพื่อน้องหญิง ซึ่งทำงานด้านส่งเสริมสุขภาวะทางเพศให้แก่กลุ่มวัยรุ่นในตำบลแม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย

จากบทเรียนการทำงานในการเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาวะทางเพศแก่วัยรุ่น ศูนย์เพื่อน้องหญิงพบว่ามีวัยรุ่นมาใช้บริการและขอคำปรึกษาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะบรรยากาศที่เป็นมิตร ทำให้พวกเขากล้าเข้ามาใช้บริการได้อย่างสะดวกใจ อย่างไรก็ตาม การที่ศูนย์เพื่อน้องหญิงตั้งอยู่ที่บ้านแม่แก้วพัฒนา แต่ต้องให้บริการครอบคลุม 20 หมู่บ้านในตำบลแม่อ้อ ทำให้วัยรุ่นส่วนหนึ่งที่อยู่หมู่บ้านไกลๆ เดินทางมาใช้บริการได้ไม่สะดวกนัก จึงเกิดแนวคิดที่จะขยายศูนย์ให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาวะทางเพศให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในตำบล

ปลายปี พ.ศ. 2557 ศูนย์เพื่อน้องหญิงจึงริเริ่มโครงการภายใต้ชื่อ “โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตำบลแม่อ้อ” โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) เป็นการฟื้นแนวคิดที่รอการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง โดยเริ่มต้นจากงานขยายศูนย์ให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาวะทางเพศลงไปยังแต่ละหมู่บ้าน ด้วยการประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต. เพื่อสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์และสรรหาบุคคลผู้มีจิตอาสาที่พร้อมจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาวะทางเพศแก่วัยรุ่น จนกระทั่งได้ครบทั้ง 20 หมู่บ้าน  อาสาสมัครทั้ง 20 คน ได้เข้าร่วมอบรมเพื่อทำความเข้าใจโครงการ ปรับทัศนคติในการทำงานกับวัยรุ่น พัฒนาทักษะและความรู้ด้านสุขภาวะทางเพศ ตลอดจนวิธีการใช้เครื่องมือหรือสื่อต่าง ๆ ที่จำเป็นในการแนะนำสุขภาวะทางเพศให้แก่วัยรุ่น เมื่อการอบรมครั้งแรกเสร็จสิ้น อาสาสมัครจึงกลับไปที่หมู่บ้านของตนเอง แล้วจัดพื้นที่ส่วนหนึ่งของบ้าน หรือที่ใดที่หนึ่งที่เหมาะสมในหมู่บ้าน เพื่อเปิดเป็น “ศูนย์บริการสำหรับวัยรุ่น”

ปัจจุบันศูนย์บริการสำหรับวัยรุ่นในหมู่บ้านดำเนินงานมาได้ 7 เดือนแล้ว  และมีแนวโน้มไปในทางที่ดี แม้บางหมู่บ้านอาจมีอุปสรรคในเรื่องสถานที่ตั้งศูนย์ฯ บ้าง แต่ในด้านตัวบุคคลนั้น อาสาสมัครของศูนย์บริการสำหรับวัยรุ่นทั้ง 20 คน มีความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมที่จะทำภารกิจของตนให้สำเร็จลุล่วง

ก้าวย่างที่ผ่านมาเจ็ดเดือนแรกของศูนย์บริการสำหรับวัยรุ่นประจำหมู่บ้านทั้ง 20 ศูนย์ในตำบลแม่อ้อ สามารถให้บริการแก่วัยรุ่นครอบคลุมทั้งตำบล มีวัยรุ่นมาใช้บริการไม่ต่ำกว่า 50 ครั้งต่อเดือน โดยมีอาสาสมัครที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพด้วยกิจกรรมหลายรูปแบบจากโครงการฯ เป็นผู้รับผิดชอบ  เนื่องจากพวกเขาร่วมเป็นอาสาสมัครด้วยจิตอาสา จึงมีทั้งความพร้อม ความเป็นมิตร ความเข้าอกเข้าใจ ที่ทำให้การก้าวย่างของกิจกรรมนี้งดงาม มั่นคง และยั่งยืน

print

Leave a Reply