ศาสตราจารย์ โรเจอร์ อิงแฮม ผู้เชี่ยวชาญแห่งศูนย์วิจัยด้านสุขภาพทางเพศแห่งมหาวิทยาลัยเซาท์แธมตัน  ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนายุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในประเทศอังกฤษ ได้ให้ข้อคิดในการทำงานเพื่อการลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ด้วยการใช้ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยว่า

  • ต้องสร้างเทคนิคในการทำการศึกษาวิจัย เพราะเรื่องเพศเป็นเรื่องเปราะบางและยากที่จะศึกษาให้ครบทุกด้าน
  • หลีกเลี่ยงการวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (randomized control trial) และหันไปใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกหรือการสนทนากลุ่ม ควบคู่ไปกับการใช้ข้อมูลสถิติตัวเลข
  • แม้ว่าข้อมูลที่นักวิจัยได้มาจะไม่สมบูรณ์แบบ นักวิจัยจำเป็นต้องตัดสินใจใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้เท่าที่มี และนำเสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางนโยบาย
  • ผู้กำหนดนโยบายมักยอมรับงานวิจัยบนพื้นฐานความคิดเห็นและความเข้าใจของตน ดังนั้น นอกจากนักวิจัยจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่องานศึกษาของตนเองแล้ว ยังต้องสร้างเทคนิคในการโน้มน้าวผู้กำหนดนโยบายด้วย
  • แม้ว่าคนที่มีตำแหน่งมีหน้าที่กำหนดนโยบายของประเทศ (Big P) แต่ทุกคนล้วนมีหน้าที่กำหนดนโยบายตามศักยภาพของตน (little p) ซึ่งต่างก็มุ่งให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของคนรุ่นใหม่และลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ดังนั้น ในการทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับผู้กำหนดนโยบายทั้งในระดับประเทศ และผู้กำหนดนโยบายในชุมชนและครอบครัว
print

Leave a Reply