2018 คือปีที่เยาวชนชาวสก๊อตแลนด์ได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดีขึ้น เป็นผลจากนโยบายที่ออกแบบให้มีพื้นที่ส่วนกลางเพื่อระดมความเห็นจากเด็กแปดขวบไปจนถึงวัยรุ่นอายุยี่สิบหกปี

แนวคิดนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี 2017 โดยนิโคลา เสตอร์เกิน นายกรัฐมนตรีของสก๊อตแลนด์ริเริ่มให้มี “2018 ปีแห่งเยาวชนสก๊อตแลนด์”  สร้างพื้นที่กลางสำหรับคนอายุตั้งแต่ 8 ขวบ ถึง 26 ปี ให้เข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิตของตัวเอง

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวคิดนี้ว่า ปีแห่งเยาวชนเป็นการให้เยาวชนได้ส่งเสียงของตัวเองเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้และส่งเสริมความเข้าใจการใช้ชีวิตร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกว่าเราให้ความเคารพคนทุกรุ่น

นายกรัฐมนตรีแห่งสก๊อตแลนด์ ร่วมเซลฟี่กับเยาวชน ในงานเปิดตัว “2018 ปีแห่งเยาวชนสก๊อตแลนด์”

สำหรับการทำงานกับพื้นที่กลางนี้ จะมีหน่วยงานที่ชื่อว่า Communic 18 ซึ่งบริหารโดยกลุ่มเยาวชนทำหน้าที่เชื่อมเยาวชนในกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามามีส่วนกับการเสนอแนะความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ และเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่ารัฐสนใจในสิ่งที่เยาวชนเรียกร้องและนำมาพัฒนาเป็นนโยบายที่มีผลต่อทุกคน

บทบาทของ Communic18 ยังรวมถึงการมีส่วนร่วมในการระดมทุนการสนับสนุนกิจกรรมในพื้นที่ของหน่วยงานท้องถิ่น กำกับดูแลรูปแบบการทำงานและช่วยโปรโมทให้สังคมรู้ว่า ปี 2018 คือปีของเยาวชนสก๊อตแลนด์  และหาวิธีการที่จะสนับสนุนกันเองในท้องถิ่น การทำงานของ Communic 18 จะสิ้นสุดลงในเดือนมีนาคม 2562

ผู้บริหารแห่ง Young Scot ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรภาคีที่ร่วมขับเคลื่อนพื้นที่กลาง มองเห็นถึงโอกาสในการที่รัฐบาลให้ความสำคัญและบรรจุให้ปี 2018 เป็นปีแห่งเยาวชนว่านี่คือโอกาสสำหรับผู้ที่มีหน้าที่ตัดสินใจและกำกับนโยบายต่างๆ จะได้รับฟังเสียงกลุ่มเยาวชนที่ด้อยโอกาส กลุ่มชายขอบ กลุ่มไร้บ้าน และกลุ่มเปราะบางอื่นๆ เพื่อจะนำมาปรับปรุงบริการด้านต่างๆ ให้เยาวชนเหล่านี้เข้าถึงได้จริง เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการลดความเหลื่อมล้ำ และความยากจน ซึ่งเป็นหัวใจของการทำงานที่ต้องการเห็นความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงในสังคมสก๊อตแลนด์  โดย Young Scot จะจัดอบรมให้เยาวชนอายุระหว่าง 8-26 ปี โดยไม่จำเป็นต้องมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ใดๆ  ให้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อสามารถส่งเสียงเรียกร้องในสิ่งที่มีผลกระทบต่อตนเองได้อย่างเต็มที่

เหตุผลเบื้องหลังในการจัดทำ ปีแห่งเยาวชน นี้ ส่วนหนึ่งมาจากการผลการสำรวจทัศนคติของผู้ใหญ่จำนวน 1,000 คน ที่มีต่อเยาวชนอายุ 13 -19 ปี  พบว่า 1 ใน 4 ของผู้ใหญ่มองว่าเยาวชนกลุ่มนี้เป็นคนขี้เกียจ และมากกว่าครึ่งยังเชื่อว่าวัยรุ่นอายุขนาดนี้ขาดความรับผิดชอบ ในขณะที่มีผู้ใหญ่ 4 ใน 10 คน เห็นว่าเยาวชนขาดทักษะในการสื่อสาร

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อเยาวชน โดยรองนายกรัฐมนตรี จอห์น สวินนี่ กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าวัยรุ่นเองก็รู้สึกว่าการที่คนอื่นมองตนเองในแง่ลบ ด้วยเหตุผลว่าพวกเขาเป็นวัยรุ่น  ซึ่งทัศนคติเช่นนี้ส่งผลต่อความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง และความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน

“เราต้องทำอะไรให้มากขึ้นเพื่อให้เยาวชนของเราได้มีโอกาสพูดและแสดงศักยภาพของตัวเองออกมา เพื่อให้พวกเขาพร้อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ด้วยความมั่นใจ”

 

ข้อมูลประกอบการเขียน

https://www.holyrood.com/articles/inside-politics/changing-perceptions-scotlands-year-young-people

print