เนื่องในเทศกาลวาเลนไทน์ สภาเด็กและเยาวชนร่วมกับเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิ จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ร่วมมือกันออกสำรวจความเห็นของวัยรุ่นอายุระหว่าง 12 -24 ปี โดยออกสำรวจเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ตามชุมชนต่างๆ เช่น ตลาดนัดทุ่งข้าวตอก บ้านพักฟ้าใส และตลาดนัดหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้   ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 170 คน โดยใช้การสอบถามความเห็นใน 6 เรื่องได้แก่

  • วัยรุ่นชอบใส่ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์หรือไม่
  • เวลาคุณมี Sex คุณใส่ถุงหรือไม่
  • คิดว่าวันวาเลนไทน์ เพื่อนของคุณจะมี Sex หรือไม่
  • คุณคิดว่า “ หลั่งนอก ” ทำให้ท้องหรือไม่
  • คุณคิดว่า มีแฟนคนเดียวแล้วไม่ใส่ถุงยาง มีโอกาสติดโรคติดต่อได้หรือไม่
  • มี Sex ครั้งเดียวจะท้องไหม

ผลการสำรวจความเห็นพบว่า เกือบครึ่งของผู้ตอบคำถาม เชื่อว่าวันวาเลนไทน์เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น (44% ประเมินว่า วาเลนไทน์นี้เพื่อนจะมี Sex ) แม้วัยรุ่นส่วนใหญ่มีความรู้ทั้งเรื่องการ “หลั่งนอก” ว่าเป็นวิธีที่ไม่ปลอดภัย (79% คิดว่า การหลั่งนอก ทำให้ท้อง  ) และยอมรับว่าหากตนเองจะมีเพศสัมพันธ์ จะใช้ถุงยางอนามัย (83% ตอบว่า เวลามี Sex  วัยรุ่นจะใส่ถุงยาง) แต่ส่วนใหญ่ยังเชื่อว่า วัยรุ่นทั่วไปเมื่อมีเพศสัมพันธ์จะไม่สวมถุงยาง (74% ตอบว่าวัยรุ่นไม่ชอบใส่ถุงยางขณะมีเพศสัมพันธ์)  นอกจากนั้น ส่วนใหญ่เชื่อว่าแม้มีแฟนคนเดียวแต่ไม่ใช้ถุงยาง ก็ยังมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (79% คิดว่า มีแฟนคนเดียวแล้วไม่ใส่ถุงยางอนามัย  ทำให้มีโอกาสติดโรคได้ )อีกทั้งการมีเซ็กส์ครั้งเดียวโดยไม่ป้องกันก็ทำให้ตั้งครรภ์ได้ (76% คิดว่า มี Sex ครั้งเดียวทำให้ท้องได้)

นอกจากทำการสำรวจความเห็นวัยรุ่นในเรื่องเพศสัมพันธ์และวันวาเลนไทน์ของเยาวชนแล้ว  ทางสภาเด็กและเยาวชนฯ และเครือข่ายผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น ยังร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เยาวชนและคนในชุมชนเกี่ยวกับความสำคัญของการใช้ถงุยาง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้วัยรุ่นรับรู้ถึงสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ของตนเองที่มีอยู่ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งวิธีการหนึ่งคือการเรียกร้องให้โรงเรียนสอนเพศศึกษารอบด้านแก่นักเรียนให้สอดคล้องกับวัย เพราะนี่คือหนึ่งในสิทธิที่วัยรุ่นทุกคนต้องได้รับตามที่ระบุไว้ในมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติฉบับนี้

การสำรวจความคิดเห็นที่จัดทำโดยสภาเด็กและเยาวชนร่วมกับเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิ จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเชียงใหม่  มูลนิธิรักษ์ไทย สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย (UNFPA)   โดยการสำรวจความเห็นครั้งนี้ เป็นการฝึกให้เยาวชนที่ทำหน้าที่เป็นผู้แทนได้รู้จักการรวบรวมความเห็นของเยาวชนด้วยกัน เพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ภายใต้ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ของจังหวัดเชียงใหม่

print