สืบเนื่องจากข้อมูลและสถิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอนามัยการเจริญพันธุ์ในประเทศไทยมีอยู่อย่างกระจัดกระจายและมีที่มาของข้อมูลจากหลายแหล่ง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในความร่วมมือกับ UNFPA จึงได้จัดทำโครงการความร่วมมือในการรวบรวม จัดเก็บ และพัฒนาฐานข้อมูลตัวชี้วัดอนามัยการเจริญพันธุ์ในประเทศไทยอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีความครอบคลุมของข้อมูล มีชุดข้อมูลที่เป็นทางการ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน และเพื่อเป็นเครื่องมือให้แก่หน่วยงานและบุคลากรในทุกภาคส่วนที่มีบทบาทหน้าที่ส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศของประชาชน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ในการติดตามสถานการณ์และการดำเนินงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในประเทศไทย ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนานโยบายและปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  ฐานข้อมูลนี้ได้รวบรวมและคัดเลือกสถิติตัวชี้วัดด้านต่างๆของอนามัยการเจริญพันธุ์จากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ โดยนำเสนอข้อมูลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและแจกแจงข้อมูลในระดับย่อย เช่น รายจังหวัด อายุ เพศ

ปัจจุบัน ฐานข้อมูลอนามัยการเจริญพันธุ์  rhdata.anamai.moph.go.th นำเสนอตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านประชากร ด้านการวางแผนครอบครัว ด้านแม่และเด็ก และด้านวัยรุ่น  และมีแผนที่จะพัฒนาให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมถึงพัฒนาให้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ต่อไป

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด
print