เมื่อวันที่ 12 -14 ธันวาคม 2560  ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ ได้มีการจัดอบรมวิทยากรเพื่อเตรียมความพร้อมให้เข้าใจหลักสูตรการอบรมเยาวชนเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศของวัยรุ่น โดยการจัดอบรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง มูลนิธิรักษ์ไทย ภาคเหนือ  สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส.  สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ สำนักงานประเทศไทย (UNFPA) มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 30 คน

เนื่องจากประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ระบุให้ผู้แทนเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยชายและหญิงรวมสองคนได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการระดับชาติเพื่อทำหน้าที่กำกับติดตาม และให้มีสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนอีกสองคนเป็นตัวแทนในคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ  สำนักงานประเทศไทย (UNFPA) และภาคีเห็นว่าจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมผู้แทนเยาวชนเหล่านี้ให้มีศักยภาพเพื่อสามารถทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์สิทธิวัยรุ่น และกำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานทั้ง 5 กระทรวงหลักที่ถูกระบุไว้ในพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว จึงได้นำ It’s All One หลักสูตรที่พัฒนาโดยสถาบันประชากร และนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกมาปรับเนื้อหาให้เข้ากับบริบทของการทำงานสุขภาวะทางเพศในสังคมไทย  โดยคาดหวังให้ผู้แทนเยาวชนที่เข้าร่วมรับการอบรมได้มีศักยภาพในการเชื่อมโยงการทำงานของตน พร้อมทั้งคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน สิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ รวมทั้งรับรู้และเข้าใจเนื้อหาและกลไกที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติฯ เพื่อสามารถทำหน้าที่ “เยาวชนพิทักษ์สิทธิวัยรุ่น” ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ โดยได้พัฒนาเป็นหลักสูตรในชื่อ คู่มือพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศวัยรุ่น ในการกำกับติดตามการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”  (I D-Sign: Advocacy Training on Sexuality, Gender, and Human Rights for Young People)

การจัดอบรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้วิทยากรและผู้ดำเนินงานในโครงการพัฒนารูปแบบการสนับสนุนบทบาทเยาวชนเพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ภายใต้ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดเชียงใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำหลักสูตรดังกล่าวไปเสริมศักยภาพเยาวชนให้เข้าถึง มีความรู้ ตระหนักในสิทธิตนเอง มีศักยภาพในการตัดสินใจ ได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ การจัดสวัสดิการที่รอบด้านอย่างเสมอภาค ปราศจากอคติ และได้รับการสนับสนุนให้ทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐ องค์กรท้องถิ่น ชุมชน และนำไปอบรมกับเยาวชนต่อได้ใน 6 อำเภอ ได้แก่ สะเมิง เมือง หางดง เชียงดาว แม่ออน และพร้าว

และในวันที่ 15 ธันวาคม ได้มีการจัดประชุมชี้แจงให้ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 6 อำเภอ ได้เข้าใจและเห็นภาพการทำงานร่วมกัน รวมทั้งร่วมกันออกแบบการดำเนินงานพื้นที่ระดับจังหวัด อำเภอตำบล และในกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการฯ ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย

print