เอกสารประกอบการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศวัยรุ่นฉบับนี้ คือการรวบรวมแนวคิดและเรื่องเล่าการทำงานของเยาวชนที่ลุกขึ้นมาทำหน้าที่ปกป้องและพิทักษ์สิทธิทางเพศของตนและของเพื่อนๆ เพื่อให้เป็นตัวอย่างสำหรับผู้แทนเยาวชนที่มีหน้าที่กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันแะลแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ซึ่งในพระราชบัญญัติฯ ฉบับดังกล่าวได้ระบุชัดเจนถึงสิทธิของเยาวชนอายุ 10- 19 ปี ทั้งในเรื่องการได้รับความรู้เพศวิถีศึกษา การบริการที่เป็นมิตรจากคลินิกวัยรุ่น การมีทางเลือกที่ปลอดภัยเมื่อตั้งครรภ์และสามารถเรียนต่อได้โดยไม่ต้องหยุดพักการเรียน รวมทั้งการได้รับสวัสดิการที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตจากการเป็นพ่อแม่วัยรุ่น

ดาวน์โหลดเอกสารได้โดยคลิกที่ภาพ

print