คู่มือพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศวัยรุ่น เพื่อการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  (I D-Sign: Advocacy Training Manual on Sexuality, Gender, and Human Rights for Young People)

หลักสูตร คู่มือพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศวัยรุ่น ในการกำกับติดตามการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”  (I D-Sign: Advocacy Training on Sexuality, Gender, and Human Rights for Young People)  เล่มนี้ สำเร็จได้ เพราะได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งการสนับสนุนงบประมาณ และการเปิดให้เป็นพื้นที่เพื่อทดสอบเนื้อหา  อันเป็นผลจากการที่ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ระบุให้ผู้แทนเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยชายและหญิงรวมสองคนได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการระดับชาติเพื่อทำหน้าที่กำกับติดตาม และให้มีสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนอีกสองคนเป็นตัวแทนในคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ  สำนักงานประเทศไทย (UNFPA Thailand)  เห็นว่าจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมผู้แทนเยาวชนเหล่านี้ให้มีศักยภาพเพื่อสามารถทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์สิทธิวัยรุ่น และกำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานทั้ง 5 กระทรวงหลักที่ถูกระบุไว้ใน พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว

ดังนั้น ในปี 2559 UNFPA และมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) จึงริเริ่มจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสำรวจความเห็นเยาวชนโดยเชิญผู้แทนจากสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและจากเครือข่ายเยาวชนระดับท้องถิ่นมาร่วมกันวิเคราะห์ถึงบทบาทของการทำงานเพื่อให้การมีส่วนร่วมของเยาวชนมีความหมายอย่างแท้จริง

ผลจากการประชุมทำให้เยาวชนเห็นบทบาทของตนเองต่อชุมชนและการเชื่อมโยงทำงานแบบเป็นภาคี ซึ่งนำมาสู่การเรียกร้องให้จัดการอบรมเพื่อเติมเต็มความรู้และทักษะที่จำเป็นแก่เยาวชนที่ได้รับเลือกสามารถทำงานผลักดันเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์วัยรุ่นอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไปพร้อมกัน

UNFPA จึงได้นำ It’s All One หลักสูตรที่พัฒนาโดยสถาบันประชากร และนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกมาปรับเนื้อหาให้เข้ากับบริบทของการทำงานสุขภาวะทางเพศในสังคมไทย  โดยคาดหวังให้ผู้แทนเยาวชนที่เข้าร่วมรับการอบรมได้มีศักยภาพในการเชื่อมโยงการทำงานของตนคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน สิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ รวมทั้งรับรู้และเข้าใจเนื้อหาและกลไกที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติฯ เพื่อสามารถทำหน้าที่ “เยาวชนพิทักษ์สิทธิวัยรุ่น” ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ และยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  17 ประการ ที่เน้นการสร้างภาคีความร่วมมือเพื่อผลักดันให้ถึงเป้าหมาย โดยส่งเสริมการทำงานร่วมกันจากทุกภาคส่วน การยกระดับศักยภาพของส่วนราชการและองค์กรสาธารณประโยชน์ และความรับผิดชอบต่อเป้าหมายร่วมกัน

สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้โดยคลิกที่ภาพ

 

print