กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ร่วมกับสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ขึ้นที่โรงแรมเอเชีย เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆ ประมาณ 50 คน จากสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคประชาสังคมที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพ.ร.บ.ฯ องค์การสหประชาชาติ และแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย

ผู้เข้าร่วมประชุมได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตั้งที่มีการตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนด้านการใช้งานวิจัยในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลงครึ่งหนึ่งในช่วงสิบปีของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ค.ศ. 2000-2010

นอกจากนั้น ยังร่วมกันระดมสมองและกำหนดโจทย์วิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 โดยมีทั้งโจทย์งานวิจัยที่สะท้อนภาพรวมทุกยุทธศาสตร์ และโจทย์งานวิจัยที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ย่อยทั้งห้า อีกทั้งยังได้ร่วมกันจัดลำดับความสำคัญของงานวิจัยเป็นระยะสามปี ห้าปี และสิบปีตามลำดับ

print