UNFPA ประเทศไทย ร่วมกับ สสส. และ รักษ์ไทยภาคเหนือ จัดอบรมให้แก่คณะทำงานเพื่อทำความเข้าใจถึงเนื้อหาหลักสูตรของการอบรมพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้แทนทำหน้าที่กำกับติดตามการทำงานตาม พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ด้วยกระบวนการทำงานที่เน้นความเสมอภาค เท่าเทียม และ เป็นหุ้นส่วนร่วมกันระหว่างผู้ใหญ่และเยาวชน

โดยจัดอบรมเมื่อวันที่ 16 -18 ตุลาคม 2560  ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่  มีผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นคณะทำงานร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทยในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน ประกอบด้วยผู้แทนจากบ้านพักเด็กและครอบครัว เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิรักษ์ไทยภาคเหนือ รวมทั้งสิ้น 14 คน

การจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของหลักสูตรจัดการเรียนรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่การเป็นนักปกป้องสิทธิทางเพศ เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนารูปแบบการสนับสนุนบทบาทเยาวชนเพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ภายใต้ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีเป้าหมายเพื่อเสริมศักยภาพเยาวชนให้เข้าถึง มีความรู้ ตระหนักในสิทธิตนเอง มีศักยภาพในการตัดสินใจ ได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ การจัดสวัสดิการที่รอบด้านอย่างเสมอภาค ปราศจากอคติ และได้รับการสนับสนุนให้ทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐ องค์กรท้องถิ่น ชุมชน

โดยกลุ่มเป้าหมายหลักที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการฯ นี้ คือ เด็กและเยาวชนอายุ 10-24 ปี จำนวน 30,254 คน ใน 6 อำเภอ จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับโครงการดังกล่าวบทบาทสำคัญของ UNFPA ประเทศไทยคือสนับสนุนด้านวิชาการ ออกแบบวิธีการและเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงาน (The ExpandNet/WHO Framework for Scaling Up) และให้คำแนะนำปรึกษาเชิงวิชาการในภาพรวมของโครงการ โดยมี สสส. เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ

print