เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560  ที่โรงแรมปริ้นพาเลซ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNFPA)  และศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ‘เสียงเล็ก ๆ จากเด็กถูกเท’ พาเด็กและเยาวชนให้หลุดพ้นภาวะเปราะบาง’ โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ซึ่งมีเครือข่ายเด็ก เยาวชนที่เผชิญภาวะเปราะบาง เข้าร่วมกว่า 150 คน

ก่อนจะเปิดเวทีเพื่อให้รัฐมนตรีว่การกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รับฟังปัญหา เยาวชนทั้ง 150 ชีวิต จาก 4 ภูมิภาค จำนวน 35 เครือข่าย ได้เข้าร่วมในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มาจากหลากหลายกลุ่ม ซึ่งอยู่ในภาวะเปราะบาง เช่น เยาวชนเร่ร่อนไร้บ้าน เยาวชนไร้สัญชาติ เยาวชนกำพร้าอันเป็นผลจากความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เยาวชนแม่วัยรุ่น เยาวชนที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน เยาวชนที่เคยถูกดำเนินคดี รวมทั้งเยาวชนที่อยู่ในครอบครัวแตกแยก ได้มาแลกเปลี่ยนเรื่องราวของแต่ละคน รวมทั้งความฝันในชีวิต และอุปสรรคที่ทำให้ความฝันของตนเองไม่สามารถบรรลุได้ จากนั้นทั้งหมดช่วยกันรวบรวมเป็นเสียงที่เรียกร้องให้ผู้ใหญ่รับฟัง เข้าใจในปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอกทั้งด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลต่อการศึกษาและการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานทำให้พวกเขาไม่ได้รับโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตเท่าเทียมเยาวชนกลุ่มอื่น

สำหรับข้อเสนอเชิงนโยบายที่มอบให้แก่ผู้บริหารฯ โดยมาจากการรวบรวมปัญหาของเยาวชนกลุ่มเหล่านี้ ประกอบด้วย
1. ต้องมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนภาวะเปราะบางในระดับพื้นที่เพื่อนำสู่การวางทิศทางแก้ปัญหา โดยร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ในการประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งใกล้ชิดกับคนในพื้นที่มากที่สุด

2.การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมสำหรับเด็กเยาวชนภาวะเปราะบาง เพื่อเป็น“ตัวช่วยภาครัฐ”โดยดึงความร่วมมือจากภาคประชาสังคมที่ทำงานอยู่ ดึงทุนจากภาคเอกชน โดยแชร์ข้อมูล แชร์บุคลากร เพื่อเป็นตัวช่วยการทำงานของศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็ก รวมถึงพัฒนาศักยภาพคนทำงานด้านเด็กเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนภาวะเปราะบาง

3. การปลดล็อกเงื่อนไขและข้อจำกัดทางกฎหมาย เช่น รอยต่อทางการศึกษาระหว่างช่วงชั้น ที่ต้องมีบัตรประชาชน

4. การปรับปรุงกองทุนที่มีอยู่ให้มุ่งเป้าสู่การพัฒนามากกว่าการสงเคราะห์รวมถึงการฝึกอาชีพขั้นสูงที่มีงานรองรับมากกว่าฝึกอาชีพที่ไม่สามารถอยู่ได้จริง

5.เปิดพื้นที่ให้กับเด็กเยาวชนภาวะเปราะบาง เช่น สนับสนุนกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสร้างคุณค่าและการยอมรับให้กับเด็กเยาวชนภาวะเปราะบาง ตลอดจนเพิ่มสัดส่วนการมีส่วนร่วมของเยาวชนภาวะเปราะบางในสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับระดับตำบล

 

 

print