หลักการสำหรับการพัฒนาเยาวชนสร้างขึ้นบนความเชื่อมั่นว่า หากเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมกับความพยายามในการเปลี่ยนแปลงสังคม จะก่อให้เกิดพลังหลัก 3 ด้าน คือ ความสามารถ  แรงจูงใจ  และ โอกาส ซึ่งหลักการพื้นฐานในการสร้างการมีส่วนประกอบด้วย


เปลี่ยนแปลงทัศนคติและลดอุปสรรค

สร้างการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนในองค์กรว่าให้ความสนใจในสิ่งที่เยาวชนมีแทนที่จะเป็นสิ่งที่ขาด ให้กำลังใจเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จและยอมรับความล้มเหลวได้ รู้ว่าเมื่อไหร่ควรปล่อยไป รู้จักประยุกต์ใช้และปรับแปลงตามกลุ่ม ขจัดการเหมารวม การกีดกันด้วยเรื่องอายุ และทำงานโดยใช้แนวคิดต่อต้านการกดขี่ เตรียมพร้อมสำหรับการเผชิญหน้ากับความท้าทาย และหาทางลดอุปสรรคที่จะทำให้การเข้าร่วมของเยาวชนไม่มีประสิทธิภาพ

วางแผนและเตรียมการ
การวางแผนครอบคลุมเพื่อการเข้าถึงและการดำเนินการของเยาวชนจะช่วยสร้างความมั่นใจว่ารากฐานของแนวปฏิบัติเพื่อ “การมีส่วนร่วม” อย่างมีประสิทธิภาพเข้าที่เข้าทางเรียบร้อยแล้ว นั่นคือ ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร และท ำไม

หมั่นหาสมาชิกใหม่
อย่ามุ่งให้ความสนใจอยู่แต่เฉพาะ “คนเก่ง” แต่เข้าไปหาเยาวชนที่ตกอยู่ในความเสี่ยงและเยาวชนจากกลุ่มประชากรที่หลากหลาย ทั้งนี้ จะก่อให้เกิดมุมมองและการมีส่วนร่วมหลากหลาย รวมถึงการเรียนรู้ระหว่างเยาวชนด้วยกัน กลยุทธ์การหาสมาชิกใหม่ต้องดำเนินไปเรื่อยๆ และจะต้องคอยหาสิ่งที่มีอยู่แล้วมาเพิ่มเติมหรือทดแทนในกรณีที่เยาวชนเปลี่ยนไป และ/หรือไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอีก

เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงเยาวชน
สร้างความมั่นใจเรื่องการเข้าถึงโอกาสทั้งหมดที่มีให้อย่างเต็มที่ นำเสนอสิ่งจูงใจสำหรับการเข้าร่วมของเยาวชนและสนับสนุนการเข้าร่วมโดยทลายกำแพงอุปสรรคที่เยาวชนต้องเผชิญ

กิจกรรมสนับสนุนและพัฒนาเหล่านี้จะต้องทำซ้ำต่อเนื่อง เพราะเยาวชนที่มีประสบการณ์จะไปทำอย่างอื่นต่อ เยาวชนหน้าใหม่ที่เตรียมตัวมาน้อยกว่าก็จะถูกดึงเข้ามาในกระบวนการ ลักษณะเช่นนี้ไม่เหมือนการจ้างงานของผู้ใหญ่ ซึ่งคาดหวังช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการอยู่ในตำแหน่งได้จากการเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ

มีความต่อเนื่อง
ปฏิบัติตัวให้เป็นพันธมิตรรุ่นใหญ่ซึ่งเยาวชนสามารถเข้าถึงได้  ให้กำลังใจในการสร้างความเป็นพันธมิตรและทำงานร่วมกัน ช่วยพัฒนาทักษะ สร้างพื้นที่ปลอดภัยไว้ใจได้สำหรับเยาวชนเพื่อการพบปะและทำงาน รวมถึงอำนวยความสะดวกในการพัฒนากฎกติกาพื้นฐานสำหรับการดำเนินงานและความสัมพันธ์ร่วมกัน

ให้ทางเลือกและประยุกต์ตามการเปลี่ยนแปลง
ให้เยาวชนมีโอกาสเลือกและเตรียมพร้อมสำหรับการประยุกต์ใช้และการเปลี่ยนแปลง หมั่นติดตามผลกับเยาวชนอย่าง สม่ำเสมอ พยายามช่วยให้เยาวชนดำเนินการตามแผนหากความสนใจของเยาวชนเบี่ยงเบนไป และพร้อมจะตัดสินใจ เปลี่ยนวิธีทำงานในโครงการเมื่อแรงจูงใจและความสนใจของเยาวชนเปลี่ยนไป

ตั้งเป้าหมายที่ไปถึงได้จริง
ตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้จริงส าหรับเยาวชนและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว

ยกย่องชื่นชม ความสำเร็จในการทำงานและเรียนรู้จาก “ความผิดพลาด”
เยาวชนอาจจะหมดความสนใจหากการดำเนินงานใช้เวลานาน เกินไปและมีขั้นตอนมากทำให้ประสบความสำเร็จช้า นอกจากนี้ ควรให้เยาวชนร่วมทำงานจริงเพราะพวกเขาจะรู้ความแตกต่างทันทีจากการเพียงแค่มาดูหรือเป็นตัวประกอบฉากที่ถูกควบคุม

สนับสนุนและแสดงออกว่ารับรู้
สนับสนุนให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยการช่วยเหลือแต่ไม่ใช่การทำแทน ช่วยดูแลรายละเอียดต่างๆ ในการดำเนินการ พูดคุยกับเยาวชนแต่ละรายเพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความช่วยเหลือสำหรับคนที่ต้องการเป็นพิเศษ รวมทั้งบ่มเพาะโอกาสสำหรับเยาวชนเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปสอนต่อและเป็นผู้นำได้และให้รางวัลเยาวชนสำหรับการมีส่วนร่วมและการช่วยเหลือในทุกขณะของการทำงานในแต่ละวันและจากผลลัพธ์ของงาน

 

ปรับปรุงจาก http://www.wesley.ca/cmfiles/Youth-Engagement-101-Hamilton-October-2007.pdf

print