หลักการสำคัญที่ไม่อาจละเลยได้ในการลงทุนเพื่อส่งเสริมสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่นคือต้องสร้างโอกาสด้านการศึกษา สุขภาพ ความเป็นอยู่ให้วัยรุ่นโดยอยู่บนฐานสิทธิมนุษยชน ขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่ขัดขวางวัยรุ่นทำให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาวะทางเพศและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ ที่สำคัญต้องเปิดโอกาสให้วัยรุ่นเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมีความหมายในการกำหนดนโยบาย รวมทั้งมาตรการต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ รวมทั้งการออกแบบแผนงานและบริการที่เกี่ยวข้องก็ต้องให้วัยรุ่นเข้ามามีส่วนร่วมด้วย

การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้วัยรุ่นตระหนักถึงศักยภาพของตนในการมีส่วนร่วมด้านสุขภาวะทางเพศและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ จะทำให้วัยรุ่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมีความหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศได้ แต่ต้องอาศัยการดำเนินงานที่ลงไปทำในหลายระดับ ทั้งกับตัววัยรุ่น  กับครอบครัว กับชุมชน และระดับสังคมวงกว้าง

แนวทางในการส่งเสริมสุขภาวะทางเพศและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่นมีความสำคัญอย่างไร และทำได้ด้วยวิธีใดบ้าง คลิกอ่านได้ ที่นี่

print

Leave a Reply