เนื่องด้วยพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ระบุให้มีผู้แทนเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำกับติดตาม และเป็นตัวแทนคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด  เพื่อให้ผู้แทนเยาวชนสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ  สำนักงานประเทศไทย (UNFPA Thailand) และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จึงร่วมกันจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้แทนเยาวชนให้มีความรู้เรื่องความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์กับเรื่องเพศในสังคม มีทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานกำกับติดตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธู์ในวัยรุ่น เช่น รู้วิธีหาข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อใช้สร้างความร่วมมือป้องกันและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศในระดับชุมชนและสังคม

โดย UNFPA นำหลักสูตร IT’s All One ซึ่งเป็นหลักสูตรการสอนเพศศึกษาที่ใช้กันทั่วโลก ประกอบด้วยเนื้อหาหมวดสุขภาพทางเพศและสิทธิมนุษยชน หมวดเพศภาวะ (Gender) และเพศวิถี (Sexuality) หมวดทักษะเพื่อการสื่อสาร และการตัดสินใจ และทักษะการเป็นผู้แทนเพื่อทำหน้าที่กำกับติดตามนโยบายมาพัฒนา โดยปรับใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสภาเด็กและเยาวชน เพื่อทำหน้าที่กำกับติดตามการทำงาน ภายใต้พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 -30 เมษายน 2560 ที่โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยมีคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเข้าร่วมรับการอบรม  22 คน และหลังจบการอบรม ดร. วาสนา อิ่มเอม ผู้ช่วยผู้แทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ สำนักงานประเทศไทย ได้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้รับการอบรม

print

Leave a Reply