หลักการสำหรับการพัฒนาเยาวชนสร้างขึ้นบนความเชื่อมั่นว่า หากเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมกับความพยายามในการเปลี่ยนแปลงสังคม จะก่อให้เกิดพลังหลัก 3 ด้าน ...

Map Your World โปรแกรมช่วยให้เยาวชนสำรวจประเด็นต่างๆ ที่มีความสำคัญ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชุมชน ด้วยการทำแผนที่ติดตามเพื่อปรับปรุงสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนของตนเองด้วยตัวเยาวชนเอง ...

"อยากทำความเข้าใจกับ พ.ร.บ.ท้องวัยรุ่นให้ลึกมากขึ้น และเรียนรู้รูปแบบกิจกรรมใหม่ๆ เครื่องมือใหม่ๆ" คือเสียงส่วนใหญ่ของเยาวชนที่ตอบคำถามถึงความคาดหวังในการมาอบรมหลักสูตรเพิ่มเติมทักษะการเป็นผู้แทนเยาวชน ...

ในการจัดทำนโยบายเยาวชน เราจำเป็นต้องเข้าใจความหมายและการสร้างตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและการพัฒนาเยาวชนอย่างแท้จริง ...

ทุกๆ วัน สตรีที่อยู่ในภาวะเปราะบางโดยเฉพาะสตรีที่มีความยากจนหรือเป็นผู้อพยพต้องประสบกับอุปสรรคต่างๆ ทั้งทาง เศรษฐกิจ สังคมและลักษณะทางภูมิศาสตร์ ที่ทำให้พวกเธอไม่สามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลด้านการวางแผนครอบครัวได้ ...

ทั้งที่เป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดในโลก ณ ตอนนี้ แต่คนหนุ่มสาวซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลาย และมีโอกาสมากมายกลับต้องเผชิญกับอุปสรรคมหาศาลในชีวิต  ทั้งวัยรุ่นและคนหนุ่มสาวขาดซึ่งข้อมูลเพื่อให้สามารถตัดสินใจได้ถูกต้อง และยังมีคนกลุ่มนี้อีกมากที่เข้าไม่ถึงความรู้และบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ...

โครงการ It’s My Body เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กร CREA กับองค์กรพันธมิตรในชุมชน 13 แห่งในสามรัฐของอินเดียเพื่อจัดฝึกอบรมทบทวนความรู้เรื่องสิทธิทางเพศและจัดค่ายกีฬาสร้างความแข็งแกร่งด้านทักษะการเล่นฟุตบอลให้วัยรุ่นหญิง  ...

สถาบันแห่งนี้ตั้งขึ้นเพื่อช่วยให้เยาวชนมีเครื่องมือ ทักษะและความเชื่อมั่นในการรับมือกับเรื่องราวที่เป็นปัญหายุ่งยากซับซ้อน ...

ผลการศึกษา The Truth about Youth ชี้ว่าวัยรุ่นทุกวันนี้ไม่ใช่ “กลุ่มคนที่เกิดหรือเติบโตในยุคดิจิทัล” แต่เป็น “กลุ่มคนที่มีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล” ต้องการหาตัวตนของตนเองให้พบ ต้องการเข้าถึงผู้คน สถานที่ แนวคิดและแบรนด์ต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา ...

เยาวชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมายตั้งแต่การออกแบบและวางแผนระบบ จนถึงนำออกใช้งานและเฝ้าดู  มีชุดหลักการเฉพาะที่ช่วยแนะแนวทางหรือสนับสนุนยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม ซึ่งชุดหลักการที่ว่านี้อยู่ใน “หลักการสำคัญสำหรับการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการเปลี่ยนแปลงชุมชน" ...